MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการชุมชน วัดสลุด วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ วัดประชาระบือธรรม และมัสยิดอัตตักก์วา

11 สิงหาคม 2563 190
 วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานอาสา ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการชุมชน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563” ณ วัดสลุด อ.บางพลี, วัดแจ้งสิริสัมพันธ์ นนทบุรี, วัดประชาระบือธรรม ถ.พระราม 5 และมัสยิดอัตตักก์วา ถ.ประชาอุทิศ

การออกหน่วยบริการชุมชน ณ วัดสลุด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ MEA ได้ถวายภัตตาหาร เครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ ถวายพัดลมอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมทั้งได้ดำเนินการติดตั้งชุดโคมไฟโซลาร์เซลล์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลมอุตสาหกรรม สมาร์ททีวี คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ อปุกรณ์กีฬา โคมไฟโซลาร์เซลล์ ถุงยังชีพให้กับคณะครู อาจารย์ โรงเรียนวัดสลุด และตัวแทนชมุชนใกล้เคียง 3 ชุมชน และยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 11 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท อีกด้วย

ในส่วนของการออกหน่วยบริการชุมชน ณ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดย MEA ได้เข้าไปมอบทุนการศึกษา สื่อโสตทัศนูปกรณ์อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ พร้อมทั้งถวายปัจจัย และร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนารอบพระอุโบสถ โรงเรียน และชุมชน รวมถึงแจกถุงยังชีพแก่ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

ขณะเดียวกัน MEA ยังได้ออกหน่วยบริการชุมชน ณ วัดประชาระบือธรรม ถ.พระราม 5 ได้มอบเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ มอบหลอดไฟ LED มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ติดตั้งสายดินสำหรับตู้น้ำดื่ม ดูแลงานติดตั้งแผงเมนสวิตช์ และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้แก่วัด ชุมชน และโรงเรียน อีกทั้งได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณรอบวัดประชาระบือธรรม รวมถึงแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ชาวชุมชน

ทางด้านการออกหน่วยบริการชุมชน ณ มัสยิดอัตตักก์วา (บางมด) MEA ได้เข้าไปมอบหลอดไฟและชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงให้กับมัสยิด และมอบชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ให้กับโรงเรียนมัมบะอิลอิสลาม (มูลนิธิ) พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบ ๆ บริเวณมัสยิดอัตตักก์วา (บางมด) ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ระสายไฟฟ้า ปรับปรุงสายขึ้น-ลงเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า รวมถึงการจัดระเบียบสายสื่อสารภายในชุมชน และแจกอาหาร-เครื่องดื่ม ให้กับชาวชุมชนมัสยิดอัตตักก์วา

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living