MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมและทดสอบช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่น 1/2563 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มี.ค.63 และ 28 เม.ย.63

25 กุมภาพันธ์ 2563 663
      การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมและทดสอบช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 1/2563 
ระหว่างวันที่ 16 - 18 มี.ค.63 และ 28 เม.ย.63

ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 21 คน 

1. นายกิตติพงษ์ ปะนะภูเต
2. นายเกรียงศักดิ์ สันโดษ
3. นายคารมณ์ ทองกลม
4. นายจิรศักดิ์ ร่วมทอง
5. นายทองอินทร์ บุญบำเรอ
6. นายนพพร ชื่นสำอางค์
7. นายนพพล เดชฤทธิ์
8. นายปรีชา พุทธคุณนัง
9. นายพิชิต ศรีประย่า
10. นายพิชิต คชมณี
11. นายไพรัตน์ เหมือนทอง
12. นายเมฆินทร์ ชาวทะเล
13. นายยุทธศาสตร์ ดวงลาดนา
14. นายวิทยา พิมทอง
15. นายวีรพล จะแรบรัมย์
16. นายเศวต โปร่งสันเทียะ
17. นายสรายุทธ แก่นจันทร์
18. นายสริยน โรจน์สกุลวงศ์
19. นายสัญชัย คงคณานุกูล
20. นายสุทธิพงศ์ เนื่องพิมพ์
21. นายสุรสิทธิ์ จิตตลดากร

สำรอง จำนวน 6 คน ดังนี้

1. นายวีระชัย กัญญาประสิทธิ์
2. นายทนงต์ ไทยกิ่ง
3. นายธีรธรรม์ สิริบุญเจริญ
4. นายสุธรรม คามตะสีลา
5. นายอิทธิพงษ์ เทียบซิง
6. นายธีรนัย ไท้ทอง

กำหนดอบรมและทดสอบ วันที่ 16 - 18 มี.ค.63 และ 28 เม.ย.63
ณ ศูนย์ทดสอบการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี อาคารฝึกอบรม 2 ชั้น 2-3
การแต่งกาย : เสื้อสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
หมายเหตุ : กรณีผู้ได้รับคัดเลือก (ตัวจริง) สละสิทธิ์ ผู้ที่มีรายชื่อสำรองจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ MEA เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแทน

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 1-2563.pdf
ขนาดไฟล์: 62.94 KB
49 25 ก.พ. 63