MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่น 4/2562 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562

11 กันยายน 2562 913
 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมและทดสอบช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่น 4/2562 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ดังนี้

ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 21 คน
1. นายกองพล  ใบมณฑา
2. นายชัยวัฒน์  ทองมาสุก
3. นายณัฐพงษ์  กาสี
4. นายดนุพล  ชวาลา
5. นายเตชสิทธิ์  ขำบางเลน
6. นายธวัชชัย  ภวชินวร
7. นายนพเก้า​  มณฑาทอง
8. นายนิคม  พลพวก
9. นายนิติเฃต  นามโส
10. นายนิรุจ  สดชื่น
11. นายปฐมพจน์  ทองวงค์
12. นายพิชิตชัย  ธนูผาย
13. นายภาณุพงศ์  อุทิศวัฒนะ
14. นายมังกร  ปิยมาตย์
15. นายวีระชาติ  ฉิมมาลี
16. นายศรศักดิ์  กิติทรัพย์อนันต์
17. นายสมคิด  คำสุมาลี
18. นายสายัณต์  รักช้าง
19. นายสุทธิโรจน์  เยี่ยมศุภโชค
20. นายอโณทัย  เปาวนา
21. นายอนุรักษ์  ทวีผล

สำรอง จำนวน 13 คน
1. นายทีปกร  พุ่มปรีดา
2. นายธนายุทธ์  จันทร์เรือง
3. นายอนุสรณ์  คำเครื่อง
4. นายวิทธวัฒน์  ภูมแสง
5. นายชาคริต  จันทรักษา
6. นายปิยวัช  กันต่าย
7. นายประวิทย์  เอี่ยมประสงค์
8. นายมงคล  บุญวิจิตร
9. นายฐานพัฒน์  พันธมาตร์
10. นายพยุง  ศิริกิจ
11. นายพูลทวี  คำก้อน
12. นายบุญส่ง  นุรินรัมย์
13. นายกัณฑกาญ​  อินทร์สา

กำหนดอบรม 
ศูนย์ทดสอบการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี อาคารฝึกอบรม 2 ชั้น 2-3 (ตามเอกสารแนบ)

การแต่งกาย 
เสื้อสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
 
หมายเหตุ 
กรณีผู้ได้รับคัดเลือก (ตัวจริง) สละสิทธิ์ ผู้ที่มีรายชื่อสำรองจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ กฟน. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแทน