MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่น 3/2562 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

19 กรกฎาคม 2562 1093
 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมและทดสอบช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่น 3/2562 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ดังนี้

ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 คน
1. นายจักรปกรณ์  จิตรนอก
2. นายจุฑานนท์  แสนจําหน่าย
3. นายเจริญ  ถาวรเขต
4. นายทวีชัย  เศิกศิริ
5. นายธีรศักดิ์  พลายแก้ว
6. นายนิน  เพ็งรักษ์
7. นายบัญชา  ไชยทิพย์
8. นายบุญยะ  อมรประสิทธิ์
9. นายประเวท  พลกูล
10. นายไพรัตน์  เหมือนทอง
11. นายภาสุ  คนเพียร
12. นายยุทธนา  กังวานประเสริฐ
13. นายสมพงษ์  เลิศดี
14. นายสัญชัย  กลิ่นหอม
15. นายสุรนาท  กิ่งไทร
16. นายอณุรัฐ  ศรีผดุง
17. นายอดิศักดิ์  กองทรัพย์
18. นายอดิศักดิ์  อิศรางกูร
19. นายอนัต  ขันธเสน
20. นายอภิวัฒิ  คําฉัตร

สำรอง จำนวน 15 คน
1. นายภูเบศ  ตรีเศียร
2. นายจักรพงษ์  เครือจันทร์
3. นายณรงค์ศักดิ์  ฉาวเล็ก
4. นายเจษฎา  อุปวัฒน์
5. นายธีรพล  คงประสม
6. นายขจรศักดิ์  อามาตย์มนตรี
7. นายทีปกร  พุ่มปรีดา
8. นายธนายุทธ์  จันทร์เรือง
9. นายอนุสรณ์  คําเครื่อง
10. นายบุญชัย  นุตาณัติ
11. นายวิทธวัฒน์  ภูมแสง
12. นายชาคริต  จันทรักษา
13. นายธีระพงษ์  โพธิ์พึ่ง
14. นายปิยวัช  กันต่าย
15. นายธีรภัทร  ทองปิ่น

กำหนดอบรม 
ศูนย์ทดสอบการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี อาคารฝึกอบรม 2 ชั้น 2-3 (ตามเอกสารแนบ)

การแต่งกาย 
เสื้อสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
 
หมายเหตุ 
กรณีผู้ได้รับคัดเลือก (ตัวจริง) สละสิทธิ์ ผู้ที่มีรายชื่อสำรองจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ กฟน. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแทน