MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่น 2/2562 ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562

6 มิถุนายน 2562 1393
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่น 2/2562 ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ดังนี้
 
ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 25 คน
1. นายจักรกฤษ  นําสุย 
2. นายจิรานุวัฒน์  บัวเจริญ 
3. นายจุฑานนท์  แสนจําหน่าย 
4. นายฉัตรชัย  ส้มอั๋น 
5. นายโชตินิภัทธ์  เอกพันธ์ 
6. นายณัฐดนัย  ทองศรี 
7. นายณัฐพล  ปานชัย 
8. นายทวีจตุรพงศ์  กิจจาพรตระกูล
9. นายธิวากร  แก้วเมือง 
10. นายนิกร  การรักษ์ 
11. นายเนตร  เพ็งรักษ์ 
12. นายปฐมพร  นามมณฑา 
13. นายยุทธนา  พิมล 
14. นายรุ่งฤทธิ์  ฤทธิ์ทรัพย์ไพศาล
15. นายวีรพล  แสนพรม 
16. นายศักดิ์ชัย  แสนทวีสุข
17. นายศุภเดช  สว่างวิญญู 
18. นายสมพงษ์  เลิศดี
19. นายสมศักดิ์  อรวีระนนท์
20. นายสัญชัย  กลิ่นหอม
21. นายสิทธาวุธ  แก้วแผ่ว
22. นายสุรศักดิ์  สารธรรมวุฒิกุล
23. นายอณุรัฐ  ศรีผดุง
24. นายอนุชา  ค่ายสูงเนิน 
25. นายอัครวัฒน์  จงประสิทธิผล
 
สำรอง จำนวน 10 คน
1. นายบุญเกิด  ทรัพย์สิน 
2. นายธีรพล  คงประสม 
3. นายวุฒิชัย  หอมเพียร 
4. นายชาคริต  จันทรักษา
5. นายอดิศักดิ์  กองทรัพย์ 
6. นายพนม  ท่อนกระพี้
7. นายธีรภัทร  ทองปิ่น 
8. นายธงชัย  เลิศวัชรีพร
9. นายรัชดา  ศรีสุข 
10. นายกองพัน  ใจตรง
 
กำหนดอบรม 
12 มิ.ย. 62 ณ ห้อง 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน กฟน. เพลินจิต
13 - 14 มิ.ย. 62 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) (ดูเอกสารแนบ)
 
การแต่งกาย 
เสื้อสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
 
หมายเหตุ 
กรณีผู้ได้รับคัดเลือก (ตัวจริง) สละสิทธิ์ ผู้ที่มีรายชื่อสำรองจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ กฟน. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแทน