MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. ยกระดับช่างไฟฟ้ามืออาชีพสู่การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

6 มิถุนายน 2562 634
วันนี้ (25 เมษายน 2562) นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ช่างไฟฟ้า ที่ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายลดความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชน ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต

กฟน. ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงได้จัดการอบรม ทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน “กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ซึ่ง กฟน. ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ กฟน. เปิดรับสมัครการอบรมและทดสอบฯ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18–60 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงาน) และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 และจะเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.mea.or.th/content/detail/87/4043 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2256-3000 ต่อ 4592 หรือ 0-2256-3593 เวลา 08.00-15.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living.