MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. จัดอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ สู่การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2562

6 มิถุนายน 2562 584
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการอบรม ทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ให้กับผู้ที่สนใจจากชุมชนในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายให้ในการป้องกันความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ อบรมภาคทฤษฎี ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต และวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ อบรมและทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร)
 
การไฟฟ้านครหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการอบรม ทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดย “กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่ง กฟน. ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การอบรม ทดสอบ และประเมินฯ ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 (วันที่ 12 มิถุนายน อบรมภาคทฤษฎี ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต วันที่ 13-14 มิถุนายน อบรมและทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mea.or.th/content/detail/3160/4294 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2256-3593, 0-2256-3000 ต่อ 4592 เวลา 08.00-15.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living