MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่น 1/2562 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

8 กุมภาพันธ์ 2562 1475
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่น 1/2562 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 25 คน
1 นายเกริก  จิตตนิคม
2 นายจิรวัตร  ไชยพร
3 นายเฉลิมพล  ธนานันท์
4 นายณรงค์  เรืองขาว
5 นายทรงธรรม  ม่วงคู
6 นายทวีศักดิ์  ศรีบูรพาภิรมย์
7 นายธกร  อิงคะวัต
8 นายธนพล  พรหมนิกร
9 นายธีรพล  หลงเจริญ
10 นายปฏิพัทธ์  บัลลังก์ศิรินาถ
11 นายประดิษฐ์  อายุวงษ์
12 นายประสิทธิ์  จันทสุข
13 นายปัญญา  ทาบง
14 นายวรพงษ์  เจียมภักดี
15 นายวรวุฒิ  โอฬารสมบัติ
16 นายวิเชียร  เขื่อนจันทร์
17 นายวีรพงษ์  แสงสว่าง
18 นายศรัณยพงษ์  เรืองศรี
19 นายเศกฐภรรชศร  เลี่ยมรัตน์
20 นายสมพงษ์  จันทร์สว่าง
21 นายสมพงษ์  ไทยเจริญ
22 นายสุกิจ  พินิจพงศ์
23 นายอนุเชษฐ์  สกุลงาม
24 นายอรรถพล  คลายน้อย
25 นายอิทธิศักดิ์  สิทธิเจริญฤทธิ์

สำรอง จำนวน 11 คน
1 นายสันติธรรม  ปิ่นสุวรรณ
2 นายณัฐพงษ์  กาสี
3 นายนฤพล  กัญญสินธ์
4 นายสัญชัย  อุรังษี
5 นางสาวศุภรัศมิ์  อมรกิจจากูล
6 นายนิรันดร์  ธะนะขว้าง
7 นายสุรศักดิ์  สุ่มประเสริฐ
8 นายอดิเทพ  พุ่มมั่น
9 นายอิทธิพงษ์  เทียบซิง
10 นายสหรัฐ  วงษ์สุวรรณ
11 นายรุ่งอาทิตย์  ฦาชา

กำหนดอบรม 
13 ก.พ. 62 ณ ห้อง 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน กฟน. เพลินจิต
14-15 ก.พ. 62 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) (ดูเอกสารแนบ)
การแต่งกาย
เสื้อสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
หมายเหตุ
กรณีผู้ได้รับคัดเลือก (ตัวจริง) สละสิทธิ์ ผู้ที่มีรายชื่อสำรองจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ กฟน. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแทน