MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. จัดกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 3

31 สิงหาคม 2559 5590


วันนี้ (20 สิงหาคม 2559) นายสมบูรณ์ โอฬารศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสมุทรปราการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน รุ่นที่ 3" ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน จำนวน 70 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนในเขตพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งในด้านการจัดการขยะ การจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง และการใช้พลังงานทดแทน ณ อุทยานเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์จังหวัดราชบุรี

นอกจากนี้เยาวชน ยังได้เรียนรู้จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายนักอนุรักษ์พลังงานของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งในอนาคตการไฟฟ้านครหลวง จะมีการต่อยอดส่งเสริมความรู้ด้วยการจัดประกวดการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป