MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED เกาะเกร็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

17 สิงหาคม 2559 4394 
       
วันนี้ (9 สิงหาคม 2559) นายวรรณ มหาเมฆี รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กฟน. สานสัมพันธ์ ดูแลระบบไฟฟ้า และส่งเสริมความยั่งยืนสู่ชุมชน” ครั้งที่ 2 ปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED บริเวณเกาะเกร็ด เพื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วัดไผ่ล้อม ต.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

นายวรรณ มหาเมฆี รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า เนื่องจาก เกาะเกร็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน และจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น กฟน. ในฐานะผู้ให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จึงจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ได้แก่ การติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะประเภทหลอด LED ตามเส้นทางท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดครอบคลุมทั้งบริเวณภายในและรอบนอกของเกาะ ช่วยให้เกิดความสว่างไสว เพิ่มความปลอดภัย และประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากเป็นหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อีกทั้งยังมีการติดตั้งหลังคาแนวทางเดิน การเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าใหม่ทดแทนของเก่าที่ครบอายุการใช้งาน การจัดแนวเสา สายไฟฟ้าใหม่เพื่อให้เหมาะสมต่อลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่ แปรเปลี่ยนไปในปัจจุบัน และการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรถเกี่ยวสายทำให้เกิดเสาไฟฟ้าล้ม ตลอดจนช่วยให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม สำหรับกิจกรรม “กฟน. สานสัมพันธ์ ดูแลระบบไฟฟ้า และส่งเสริมความยั่งยืนสู่ชุมชน”ครั้งที่ 2 ปี 2559 จะจัดขึ้นในพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงครอบคลุมทั้ง 18 เขต โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ให้ความรู้ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแก่ชุมชนอื่นๆ ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 20 สิงหาคม