MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. จัดกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน

17 สิงหาคม 2559 4438
วันนี้ (30 กรกฎาคม 2559) นายสารนิต อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดงาน “Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1” จัดกิจกรรมอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้กับตัวแทนเยาวชนจำนวน 60 คน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

นายสารนิต อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน เป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนในเขตพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี จำนวน ๑๘ ชุมชน ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งในด้านการจัดการขยะ การจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง และการใช้พลังงานทดแทน ณ อุทยานเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี รวมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายนักอนุรักษ์พลังงานของการไฟฟ้านครหลวงต่อไป

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน มีผู้เข้าร่วมเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 13 – 22 ปี แบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวมเป็นจำนวน 180 คน โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559 และรุ่นที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ตัวแทนเยาวชนทั้งหมดมาจากการคัดเลือกโดยผู้นำชุมชน และคณะกรรมการของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ Green and Safety Community Network ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งในอนาคต การไฟฟ้านครหลวงจะมีการต่อยอดส่งเสริมความรู้ของเยาวชนด้วยการจัดประกวดการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดของเยาวชนให้สามารถนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ยังได้ฝากถึงเยาวชนในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตอีกว่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย เช่น การประหยัดไฟฟ้า การประหยัดน้ำ ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้ การช่วยกันคัดแยกขยะ ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถเริ่มต้นจากตนเองโดยการลงมือทำ ไปจนถึงการช่วยกันส่งต่อความตระหนักในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

รูปภาพ