MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. จัดกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าและเสริมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

31 กรกฎาคม 2559 4069

วันนี้ (23 เมษายน 2559) นางเรวดี สุทธินุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กฟน. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าและเสริมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน” ครั้งที่1 ประจำปี 2559 ณ ชุมชนคอยรุตตั๊กวา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มอบทุนการศึกษา พร้อมให้บริการด้านระบบไฟฟ้าและจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง

รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานโครงการ Green and Safety Community Network ประจำปี 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตลอดจนฝึกอบรมตัวแทน ของชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าเบื้องต้นของชุมชนได้ รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายประสานความร่วมมือต่อไป ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง นั้น ได้นำพนักงานผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ให้คำแนะนำพร้อมแจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดำเนินการปรับปรุงเสา – สายไฟฟ้า และเครื่องวัดฯ ในชุมชนให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นระสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยป้องกันปัญหาไฟฟ้าตก – ไฟฟ้าดับ รวมถึงมอบทุนการศึกษาและมอบเงินสนับสนุนในการสร้างบ่อปลา ตลอดจนสาธิตวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรม กฟน. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้า และเสริมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ครั้งที่1 ประจำปี 2559 จะจัดขึ้นในพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงครอบคลุมทั้ง 18 เขต โดยมีกำหนดออกหน่วยบริการแก่ชุมชนอื่นๆ ในระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2559 ดังนี้ ชุมชนหลังวัดปากบ่อ ชุมชนสวนนกพัฒนา ชุมชนพิบูลสงคราม ชุมชนเกาะกลาง ชุมชนบ้านขิง ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ชุมชนบางนํ้าผิง ชุมชนคลองเสาธง ชุมชนวัดบางพลีใหญ่ โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนสายสัมพันธ์ ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ชุมชนวัสัสดิ์วารีสีมาราม ชุมชนเกาะเกร็ด

รูปภาพ