MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. ประกาศผลรางวัล มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy Mind Award 2015 มอบรางวัล 5 ดาว แก่สุดยอดโรงเรียนฯ ดีเด่นด้านพลังงาน

31 กรกฎาคม 2559 3873

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดพิธีประกาศผลการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน รางวัล Energy Mind Award 2015 แก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ ตั้งแต่ 1 – 5 ดาว พร้อมการนำเสนอผลงานและแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ที่ชนะเลิศจากการแข่งขัน Global Youth Eco-Leadership Summit 2016 ณ ห้องคอนเวนชั่น A-D โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

นายชัยยงค์ พัวพงศกร รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า การจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Energy Mind Award ที่การไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ด้วยความตระหนักถึงแนวทางการใช้พลังงานของประเทศ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยการบูรณาการเพื่อสร้างแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เยาวชนมีทัศนคติที่มุ่งมั่นใน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งนอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อการลดภาวะโลกร้อนแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือค่าไฟฟ้าในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลดลง โดยโรงเรียนที่ได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมลดลง 891,234 หน่วย คิดเป็น 5.27% และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 1,637,050 หน่วย คิดเป็น 2.48% แสดงให้เห็นว่านักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวต่ออีกว่า จากความสำเร็จของโครงการ Energy Mind Award ตลอด 8 ปี ที่ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวง ได้มีการมอบเงินรางวัลให้แก่สถานศึกษาไปแล้วกว่า 12 ล้านบาท โดยในปีการศึกษา 2559 การไฟฟ้านครหลวง ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป ทุกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และส่งเสริมให้มีการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสถาบัน ในการก้าวสู่ความเป็นเลิศของการเป็นสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ซึ่งจะเป็นตัวเร่งในการพัฒนาโครงการผ่านนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนการหล่อหลอมเยาวชนนักอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างความเคยชินแก่เยาวชนที่จะกลายเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน และขยายสู่บ้านเรือน ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืนถาวรสืบต่อไป

ในปี 2558 ที่ผ่านมา โครงการ Energy Mind Award มีโรงเรียนในเขตพื้นที่จำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน รางวัล Energy Mind Award มีทั้งสิ้น 57 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 1 – 5 ดาว ซึ่งโรงเรียนที่ได้มาตรฐานฯ ระดับ 2 - 5 ดาว จะได้รับเงินรางวัล พร้อมใบประกาศและโล่เกียรติคุณ ส่วนโรงเรียนที่ได้มาตรฐานฯ ระดับ 1 ดาว จะได้ใบประกาศและโล่เกียรติคุณ และมีการมอบรางวัล Energy Master Award จำนวน 7 โรงเรียน และ Young Energy Master Award จำนวน 14 โรงเรียน ให้แก่อาจารย์ และนักเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างดีเยี่ยม สำหรับ

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน รางวัล Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2558 มีทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสมาภา โรงเรียนเซ็นหลุยส์ศึกษา โสมาภานุสสรณ์ โรงเรียนไทยคริสเตียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม โรงเรียนสีตบุตรบำรุง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนสตรีวิทยา

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานและแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย ด.ญ.ชญานันทน์ ก้องฟ้าภักดิพงศ์ จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม “Global Youth Eco-Leadership Summit 2016” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 25 -29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

สำหรับโครงการ Energy Mind Award ของการไฟฟ้านครหลวง กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่ครูและนักเรียน การจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้การไฟฟ้านครหลวงยังมีการจัดกิจกรรมการนำเสนอบทความด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ “Global Youth Eco-Leadership Summit” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปพร้อมๆ กับการมุ่งสู่วิถีแห่งอนาคตของการไฟฟ้านครหลวง ที่มุ่งมั่นและพร้อมที่จะแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำให้เกิดการส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สำหรับสถานศึกษาใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง www.energymindaward.com หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลและส่งได้ที่ โทรสาร 0-2256-3532 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2559 (รับสมัครจำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 0-2256-3944 และ0-2254-9550 ต่อ 4592

รูปภาพ