MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. พร้อมตรวจประเมิน 52 โรงเรียน คัดเลือกสุดยอดโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน โครงการ Energy Mind Award 2015

11 กุมภาพันธ์ 2559 1500
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการEnergy Mind Award 2015 เพื่อคัดเลือกสุดยอดโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงานระดับ 5 ดาว ประจำปี 2558

    วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2559) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการEnergy Mind Award 2015 เพื่อคัดเลือกสุดยอดโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงานระดับ 5 ดาว ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนสตรีวัด มหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์

    น.ส.ผ่องพรรณ กัลลประวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าสำหรับวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินผลการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อวัดระดับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award 2015 รวมถึงประเมินความมุ่งมั่นและความตั้งใจของโรงเรียนในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปล่อยของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการของโรงเรียน ที่สำคัญยังเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งทักษะในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่นักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

    ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อไปว่า ในปี 2558 มีโรงเรียนที่เข้ารับการตรวจประเมินผลทั้งสิ้น 52 โรงเรียน โดยหลักเกณฑ์ตรวจประเมินผล นั้น กฟน. ได้ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นโดยแบ่งการประเมินผลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมออกเป็น 9 หมวดดังนี้ หมวดที่ 1 ด้านนโยบายและการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน หมวดที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน หมวดที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 4 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 5 การขยายผลต่อยอดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน หมวดที่ 6 การจัดการด้านการใช้พลังงาน หมวดที่ 7 การจัดการด้านการใช้น้ำและน้ำทิ้งในโรงเรียน หมวดที่ 8 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในโรงเรียน และหมวดที่ 9 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานน้ำและคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ทั้ง 9 หมวดที่กล่าวมา นั้น หากโรงเรียนใดสามารถดำเนินการได้ตรงตามหลักเกณฑ์และมีการบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนนั้นก็มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงานระดับ 5 ดาว โครงการ Energy Mind Award