MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

ค่า Ft คืออะไร

สถิติค่า Ft

30 กรกฎาคม 2555 43952
ตั้งแต่กันยายน 2535 เป็นต้นไป

สถิติค่า Ft

ปี ค่า Ft ขายปลีก (สตางค์/หน่วย)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2564 -15.32 -15.32 -15.32 -15.32 -15.32  -15.32  -15.32  -15.32         
2563 -11.60 -11.60 -11.60 -11.60 -11.60  -11.60  -11.60  -11.60  -12.43   -12.43 -12.43  -12.43 
2562 -11.60 -11.60 -11.60 -11.60 -11.60  -11.60  -11.60  -11.60  -11.60  -11.60   -11.60   -11.60  
2561 -15.90 -15.90 -15.90 -15.90 -15.90   -15.90 -15.90  -15.90  -15.90  -15.90  -15.90  -15.90 
2560 -37.29 -37.29 -37.29 -37.29 -24.77  -24.77  -24.77  -24.77  -15.90   -15.90  -15.90  -15.90
2559 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -33.29  -33.29 -33.29  -33.29  -33.29   -33.29  -33.29  -33.29
2558 58.96 58.96 58.96 58.96 49.61 49.61 49.61 49.61 46.38 46.38 -3.23 -3.23
2557 59.00 59.00 59.00 59.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00
2556 52.04 52.04 52.04 52.04 46.92 46.92 46.92 46.92 54.00 54.00 54.00 54.00
2555 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 48.00 48.00 48.00 48.00
2554 86.88 86.88 86.88 86.88 95.81 95.81 -6.00 -6.00 -6.00 -6.00 -6.00 -6.00
2553 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55
2552 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55
2551 66.11 68.86 68.86 68.86 68.86 62.85 62.85 62.85 62.85 77.70 77.70 77.70
2550 78.42 73.42 73.42 73.42 73.42 68.42 68.42 68.42 68.42 66.11 66.11 66.11
2549 56.83 75.84 75.84 75.84 75.84 85.44 85.44 85.44 85.44 78.42 78.42 78.42
2548 43.28 43.28 43.28 43.28 43.28 46.83 46.83 46.83 46.83 56.83 56.83 56.83
2547 26.12 38.28 38.28 38.28 38.28 38.28 38.28 38.28 38.28 43.28 43.28 43.28
2546 21.95 26.12 26.12 26.12 26.12 26.12 26.12 26.12 26.12 26.12 26.12 26.12
2545 22.77 21.95 21.95 21.95 21.95 21.95 21.95 21.95 21.95 21.95 21.95 21.95
2544 0.00 24.44 24.44 24.44 24.44 27.13 27.13 27.13 27.13 22.77 22.77 22.77
2543 56.32 56.32 56.32 61.52 61.52 61.52 61.52 64.52 64.52 0.00 0.00 0.00
2542 50.71 50.71 50.71 32.61 32.61 32.61 32.61 37.92 37.92 37.92 37.92 56.32
2541 42.40 42.40 42.40 50.45 50.45 50.45 50.45 55.77 55.77 55.77 55.77 50.71
2540 18.28 18.28 26.73 26.73 26.73 26.73 26.73 26.73 26.73 26.73 42.40 42.40
2539 18.10 18.10 18.10 22.87 22.87 22.50 25.82 25.82 25.82 20.42 25.60 25.60
2538 7.50 7.50 14.85 14.85 14.85 17.35 24.70 19.95 23.82 18.10 18.10 18.10
2537 6.91 6.91 3.56 0.36 9.53 2.80 2.80 -0.53 7.50 7.50 7.50 7.50
2536 8.39 8.39 8.39 5.32 5.32 5.32 3.24 -1.86 -1.86 -1.86 -1.86 -1.86
2535 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.17 6.17 6.17 6.17

หมายเหตุ :

  • 1

   ค่า Ft ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 - มิถุนายน 2554 เท่ากับ 95.81 สตางค์ต่อหน่วย ถูกนำไปรวมในค่าไฟฟ้าฐานตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 2554 - 2558 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป
    
  • 2

   ค่า Ft ประจำเดือนตุลาคม 2543 - มกราคม 2544 มีค่าเป็น 0 เพราะนำไปรวมในค่าไฟฟ้าฐานตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 2543 - 2548
    
  • 3

   ค่า Ft ประจำเดือนตุลาคม 2539 - กันยายน 2543 เป็นค่าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
    
  • 4

   ค่า Ft ประจำเดือนมิถุนายน 2535 - กันยายน 2539 เป็นค่าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
    
  • 5

   เดือนกรกฎาคม 2554 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2554 - 2558 โดยค่า Ft ล่าสุด เท่ากับ 98.51 สตางค์/หน่วย รวมกับค่าไฟฟ้าปัจจุบัน และเริ่มค่านวณค่า Ft ใหม่ โดยในเดือนกรกฎาคม 2554 ค่า Ft = -6.00 สตางค์/หน่วย เนื่องจาก การคืนเงินลงทุนของการไฟฟ้า (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) ที่ต่ากว่าแผน ให้ประชาชน
    
  • 6

   เดือนพฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้เห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2558 โดยนำค่า Ft เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558 จำนวน 49.61 สตางค์/หน่วย ไปรวมในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกปี 2554 ในขณะที่ มติ กกพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ได้เห็นชอบให้ปรับค่า Ft รอบเดือนกันยายน - ธันวาคม 2558 ลดลงจากเดิมเป็น 46.38 สตางค์/หน่วย ทำให้ค่า Ft รอบเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 เท่ากับ -3.23 สตางค์/หน่วย