MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ค่า Ft คืออะไร

สูตรการคำนวณค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

30 กรกฎาคม 2555 34529
สูตรการคำนวณค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เป็นส่วนที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า โดยจะมีการคำนวณการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ทุก 4 เดือน และเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกเดือน ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
สูตรการคำนวณค่า-Ft.pdf
ขนาดไฟล์: 277.01 KB
6,637 3 มี.ค. 59