MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศขายพัสดุเก่า

จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

รายการขายทอดตลาดพัสดุ วันที่ 27-29 มีนาคม 2566

17 มีนาคม 2566 1846
  
ลำดับที่ รายการ ชนิดรายการ เช็คค้ำประกันขั้นต่ำ ดูรูป วันที่
1 ค.004/2566
กลุ่มที่ 1
ดูรายการ
ครุภัณฑ์ ค.004/2566 
กลุ่ม1-2
รวม 1,850.00

ดูรูป 
27 มีนาคม 2566
2 ค.004/2566
กลุ่มที่ 2
ดูรายการ
ครุภัณฑ์ " ดูรูป 27 มีนาคม 2566
3 ค.005/2566
ดูรายการ
ครุภัณฑ์ 90,396.00 ดูรูป
27 มีนาคม 2566
6
ท.006/2566
พัสดุ (เศษสายไฟ) 647,463.00 ดูรูป 28 มีนาคม 2566
7
ท.007/2566
พัสดุ (เศษสายไฟ)  90,651.00 ดูรูป 28 มีนาคม 2566
8
ท.008/2566
พัสดุ (หม้อแปลง) 220,000.00 ดูรูป 28 มีนาคม 2566
9
ท.009/2566
ยานพาหนะเก่า 70,730.00 ดูรูป 29 มีนาคม 2566
10
ท.010/2566
พัสดุ (เศษเหล็กต่างๆ) 60,587.00 ดูรูป 29 มีนาคม 2566