MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ

5 มีนาคม 2562 81999

ค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ

 
ลำดับที่ เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ค่าตรวจสอบการติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (บาท) ค่าตรวจสอบการติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (บาท) กรณีใช้บริการผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟน. หลักประกันการใช้ไฟฟ้า
แอมแปร์ จำนวนเฟส
1 5 (15) 1 700 0 0
2 15 (45) 1 700 0 0
3 30 (100) 1 700 0 0
4 50 (150) 1 700 0 0
5 15 (45) 3 700 0 0
6 30 (100) 3 1,500 0 0
7 50 (150) 3 1,500 0 0
8 200 3 2,500 0 0
9 400 3 2,500 0 0
 

หมายเหตุ การไฟฟ้านครหลวงจะไม่เรียกหลักประกันการใช้ไฟฟ้าจากผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยและประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ยกเว้นกรณีเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจากประเภทดังกล่าวไปเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น