MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ

5 มีนาคม 2562 13819

ค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ

ลำดับที่ เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ค่าตรวจสอบการติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (บาท) หลักประกันการใช้ไฟฟ้า รวม
แอมแปร์ จำนวนเฟส
1 5 (15) 1 700 300  1,000
2 15 (45) 1 700 2,000 2,700
3 30 (100) 1 700 4,000   4,700
4 50 (150) 1 700 8,000 8,700
5 15 (45) 3 700 6,000  6,700
6 30 (100) 3 1,500 12,000 13,500
7 50 (150) 3 1,500 24,000   25,500
8 200 3 2,500 48,000   50,500
9 400 3 2,500 96,000  98,500