MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราวแรงต่ำ ที่ไม่ต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโดยเฉพาะ

14 กุมภาพันธ์ 2555 139456

ค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำในพี้นที่การจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงระบบสายใต้ดินการขอใช้ไฟฟ้า ในช่วง (แอมแปร์) เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (แอมแปร์) เฟส ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (บาท) ค่าเช่าอุปกรณ์/1 เดือน (บาท) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า (บาท)
ประเภท 1 ประเภท 2
ไม่เกิน 30 15 (45) 1 400 0 2,000 10,000
31-75 30 (100) 1 500 930 4,000 20,000
76-100 50 (150) 1 600 1,320 8,000 30,000
ไม่เกิน 30 15 (45) 3 1,000 2,250 6,000 30,000
31-75 30 (100) 3 1,200 2,550 12,000 60,000
76-100 50 (150) 3 1,500 3,090 24,000 90,000
101-200 200 3 2,500 4,440 48,000 150,000
201-400 400 3 4,000 22,800 96,000 300,000

*** หมายเหตุ ***

  • 1

   อัตราค่าบริการตารางนี้ ใช้คิดค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราวแรงต่ำไม่ต้องติดตั้ง หรือเปลี่ยนสายนอกหรือหม้อแปลงไฟฟ้า

  • 2

   ประเภท 1 หมายถึง ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับการปลูกสร้างอาคารเกินกว่า 1 หลังขึ้นไป หรือห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ หรือขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวภายในบ้านของตนเอง

  • 3

   อาคารพาณิชย์ หรือขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับอาคาร เกินกว่า 1 ห้องขึ้นไป หรือโรงงาน/อาคารพาณิชย์ และผู้ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวอื่นๆ ที่มิได้อยู่ในข่ายประเภท 1