MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

การต่อกลับการใช้ไฟฟ้า

14 กุมภาพันธ์ 2555 244456
เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้แก้ไขสาเหตุที่ถูกงดจ่ายไฟฟ้าและปฎิบัติตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดไว้แล้ว มีสิทธิขอต่อกลับภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ วันที่การไฟฟ้านครหลวงงดจ่ายไฟฟ้า

*** กรณีขอต่อกลับภายใน 6 เดือน ผู้ขอต่อกลับต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ***

  • 1

   ชำระค่าต่อกลับ

  • 2

   วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าใหม่ หากผู้ขอต่อกลับไม่เคยวางหลักประกัน การใช้ไฟฟ้ามาก่อน

  • 3

   ชำระค่าตรวจสอบอุปกรณ์ภายในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

  • 4

   ชำระค่าอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามค่าใช้จ่ายจริง เฉพาะกรณีที่การไฟฟ้านครหลวง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าอันสืบเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าของผู้ต่อกลับ

ระยะเวลาดำเนินการ

กรณีถูกตัดไฟเนื่องจากค้างชำระค่าไฟฟ้าหรือไม่ได้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า กฟน. จะต่อกลับไฟฟ้าให้ได้ภายใน 1 วันทำการ

*** กรณีขอต่อกลับ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ผู้ขอต่อกลับต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ***

  • 1

   ชำระค่าต่อกลับ

  • 2

   วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าใหม่ หากผู้ขอต่อกลับไม่เคยวางหลักประกัน การใช้ไฟฟ้ามาก่อน

  • 3

   ชำระค่าอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามค่าใช้จ่ายจริง เฉพาะกรณีที่การไฟฟ้านครหลวง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าอันสืบเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าของผู้ต่อกลับ

  • 4

   รวมทั้งต้องชำระค่าตรวจอุปกรณืไฟฟ้าภายใน ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหรือไม่ก็ตาม


สถานที่ติดต่อ

แผนกบริการ การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง หรือที่ทำการสาขาย่อย