MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

การคืนเงินค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้า

14 กุมภาพันธ์ 2555 151868

เอกสารที่ใช้แสดง

  • 1

   ประเภทบุคคล

   • 1.1

    สำเนาบัตรประจำตัว

   • 1.2

    ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการ


  • 2

   นิติบุคคล

   • 2.1

    สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้น และของผู้รับมอบอำนาจ

   • 2.2

    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่อายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานทะเบียนรับรอง เมื่อเรื่องการขอคืนเงินค่าบริการ

   • 2.3

    ได้รับอนุมัติแล้ว โปรดติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่แผนกการเงิน การไฟฟ้านครหลวงเขตที่ท่านยื่นเรื่อง

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขผู้ที่ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการ

สถานที่ติดต่อ

แผนกบริการ การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง หรือที่ทำการสาขาย่อย