MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

14 กุมภาพันธ์ 2555 145609

ประเภทของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

  • 1

   เงินสด

  • 2

   พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

  • 3

   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

  • 4

   หนังสือค้ำประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภายในประเทศ ตามประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบ

  • 5

   หนังสือค้ำประกันตาม 3 และ 4 ให้ใช้ตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงเห็นชอบ

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • 1

   ประเภทบุคคล

   • 1.1

    สำเนาบัตรประจำตัวของผู้วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

   • 1.2

    หลักฐานการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า


  • 2

   นิติบุคคล

   • 2.1

    สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้น และของผู้รับมอบอำนาจ

   • 2.2

    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่อายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานทะเบียนรับรอง

  • 3

   หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

   • 3.1

    ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ต้องยื่นเรื่องหลังจากแจ้งยกเลิกการใช้ไฟฟ้า และเครื่องวัด ฯ ได้ถอดกลับแล้ว หรือขอเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าและวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นพันธบัตรหรือสัญญาค้ำประกันธนาคารแทนเงินสด

   • 3.2

    ก่อนรับหลักประกันฯ คืนต้องชำระหนี้ค่าไฟฟ้าหรือหนี้ค้างชำระอื่นให้เสร็จสิ้น มิฉะนั้น การไฟฟ้านครหลวงจะหักเงินหนี้สินค้างชำระจากเงินหลักประกันใช้ไฟฟ้า

สถานที่ติดต่อ

แผนกหลักประกันการใช้ไฟฟ้าหรือแผนกบริการ การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง หรือที่ทำการสาขาย่อย