MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

การโอน-เปลี่ยนชื่อพันธบัตร

14 กุมภาพันธ์ 2555 12719

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  • 1

   ผู้ยื่นคำขอโอนพันธบัตรกรณีเลิกใช้ไฟฟ้า ต้องยื่นเรื่องหลังถอดเครื่องวัด ฯ กลับแล้ว

  • 2

   ผู้ยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อพันธบัตร กรณีเปลี่ยนชื่อหรือโอนสิทธิผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องยื่นเรื่องก่อนโอน/เปลี่ยนสิทธิผู้ใช้ไฟฟ้า

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • 1

   ประเภทบุคคล

   • 1.1

    สำเนาบัตรประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน

   • 1.2

    ใบรับพันธบัตร


  • 2

   นิติบุคคล

   • 2.1

    บัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้นและของผู้รับมอบอำนาจ

   • 2.2

    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่สำนักงานทะเบียนรับรอง

   • 2.3

    ใบรับพันธบัตร

สถานที่ติดต่อ

แผนกหลักประกันการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง หรือที่ทำการสาขาย่อย