MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

การขอส่วนลดค่าไฟฟ้าของทหารผ่านศึก

14 กุมภาพันธ์ 2555 89100

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข


  • 1

   ผู้มีสิทธิได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า คือ

   • 1.1

    ทหารผ่านศึกผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ กรณีป้องกันประเทศ ไม่ว่าภายใน หรือภายนอกราชอาณาจักร และครอบครัว

   • 1.2

    ทหารผ่านศึกผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ กรณีสงครามเกาหลี เวียตนามและครอบครัว

   • 1.3

    ทหารผ่านศึกผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1 กรณีป้องกันประเทศ

   • 1.4

    ทหารผ่านศีกผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชทานสงครามในทวีปยุโรปหรือเหรียญชัยสมรภูมิ กรณีสงครามในทวีปยุโรปอินโดจีน มหาเอเซียบรูพาและครอบครัว

   • 1.5

    ทหารผ่านศึกผู้ได้รับบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกชั้นที่ 1 และครอบครัวทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ 1

   • 1.6

    ผู้ได้รับบัตรประจำตัวเหรียญกล้าหาญทายาท

   • 1.7

    ผู้ได้รับบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิทายาท

   • ** ครอบครัวหมายถึงบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายสามีหรือภริยาและบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดทั้งผู้อุปการะโดยศีลธรรม

  • 2

   ผู้มีสิทธิตามข้อ 1 จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าต่อเมื่อมีชื่อเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามทะเบียนของการไฟฟ้านครหลวง เว้นแต่บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งอาศัยผู้อื่นอยู่

  • 3

   ผู้ได้รับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าของทหารผ่านศึก สามารถใช้สิทธิต่อเนื่องได้ทุกปีโดยไม่ต้องมาแสดงตน หากผู้ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้ายังมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านเดิม

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • 1

   หนังสือรับรองขององค์การทหารผ่านศึก

  • 2

   บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก

  • 3

   ใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

  • 4

   สำเนาทะเบียนบ้าน

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ของการไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง หรือที่ทำการสาขาย่อย