MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

การขอใช้ไฟถนน

14 กุมภาพันธ์ 2555 21503

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข


  • 1

   ไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตทางและตำแหน่งเสา

  • 2

   ติดตั้งดวงโคมบนเสาของการไฟฟ้านครหลวง และไม่มีการเดินสายใต้ดิน

  • 3

   หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะจัดหาดวงโคมและอุปกรณ์เอง ต้องส่งรายละเอียดคุณสมบัติของดวงโคมให้ตรวจก่อน และจะต้องชำระค่าทดสอบ โดยผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงก่อน จึงชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ฯ ได้

  • 4

   ถ้าติดตั้งดวงโคมเกิน 50 ดวง จะคิดระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีก 1 วันทำการทุกๆ จำนวน 5 ดวงที่เพิ่มขึ้น นับตั้งแต่ได้รับชำระค่าใช้จ่าย

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • 1

   สำเนาบัตรประจำตัว

  • 2

   สำเนาทะเบียนบ้าน

  • 3

   แผนผังการขอใช้ไฟถนนโดยสังเขป