MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

การขอใช้ไฟฟ้าระบบสายส่ง กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้า ก่อสร้างสถานีย่อยเอง

14 กุมภาพันธ์ 2555 13859

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข


  • 1

   ไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตทางและตำแหน่งเสา

  • 2

   ปักเสาพาดสายส่งไม่เกิน 500 เมตรโดยใช้รถเข้าดำเนินการได้

  • 3

   ไม่มีการก่อสร้างสายใต้ดิน

  • 4

   แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อการไฟฟ้านครหลวงล่วงหน้าเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • 1

   แบบแสดงอาณาบริเวณของสถานที่ใช้ไฟฟ้า

  • 2

   SINGLE LINE DIAGRAM

  • 3

   LOAD SCHEDULE และรายการคำนวณทางไฟฟ้า

  • 4

   SPECIFICATION ของหม้อแปลงฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

  • 5

   ตารางกรอกข้อมูลการใช้พื้นที่ของอาคาร หรือเครื่องจักร และ อุปกรณ์ไฟฟ้า

  • 6

   ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโยธา

สถานที่ติดต่อ

แผนกบริการ การไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง หรือที่ทำการสาขาย่อย

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ขอไฟฟ้าดังกล่าว ประสงค์จะดำเนินการติดตั้งสายภายในหลังเครื่องวัด ฯ แรงสูงเอง โปรดแสดงเอกสารเพิ่ม ดังนี้