MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

การขอใช้ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 100 เควีเอ ขึ้นไป และอาคารชุด

14 กุมภาพันธ์ 2555 51237

หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขการขอใช้ไฟฟ้า

ขนาดตั้งแต่ 100-1,000 เควีเอในระบบสายป้อน 12 เควี  และขนาดตั้งแต่ 100-2,000 เควีเอ ในระบบสายป้อน 24 เควี ที่มีการปักเสาพาดสายไม่เกิน 500 เมตร

  • 1

   ไม่มีการเดินสายใต้ดินและไม่อยู่ในพื้นที่การจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายใต้ดิน

  • 2

   ไม่ใช่การขอใช้ไฟฟ้าประเภทอาคารชุด

  • 3

   ไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตทางและตำแหน่งเสา

  • 4

   การปักเสา พาดสายระยะทางไม่เกิน 500 เมตร

  • 5

   สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้านั้นไม่มีหนี้ค่าไฟฟ้า และ/หรือหนี้ค้างชำระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้า

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • 1

   แบบแสดงอาณาบริเวณของสถานที่ใช้ไฟฟ้าและจุดรับไฟฟ้า

  • 2

   SINGLE LINE DIAGRAM

  • 3

   LOAD SCHEDULE และรายการคำนวณทางไฟฟ้า

  • 4

   ตารางกรอกข้อมูลการใช้พื้นที่อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับห้างสรรพสินค้า สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการขอใช้ไฟฟ้า1,000 เควีเอขึ้นไป

ในระบบสายป้อน 12 เควี และขนาด 2,000 เควีเอ ในระบบสายป้อน 24 เควี

  • 1

   ไม่มีการเดินสายใต้ดิน การออกสายป้อนใหม่ หรือก่อสร้างสายป้อนเพิ่มเติม

  • 2

   ไม่ใช่การขอใช้ไฟฟ้าประเภทอาคารชุด

  • 3

   การขอใช้ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 2,000 เควีเอ ขึ้นไป โปรดแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อการไฟฟ้านครหลวงล่วงหน้าเป็นระยะเวลาม่น้อยกว่า 8 เดือน

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • 1

   แบบแสดงอาณาบริเวณของสถานที่ใช้ไฟฟ้าและจุดรับไฟฟ้า

  • 2

   SINGLE LINE DIAGRAM

  • 3

   LOAD SCHEDULE และรายการคำนวณทางไฟฟ้า

  • 4

   ตารางกรอกข้อมูลการใช้พื้นที่อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับห้างสรรพสินค้า สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับอาคารชุด หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

  • 1

   หากภาระไฟฟ้าเกิน 2,000 เควีเอ ขึ้นไป โปรดแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อการไฟฟ้านครหลวง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 เดือน

  • 2

   ไม่มีการออกสายป้อนใหม่ หรือก่อสร้างสายป้อนเพิ่มเติม

  • 3

   ความสูงของอาคารไม่เกิน 9 ชั้น

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

  • 1

   แบบแสดงอาณาบริเวณของสถานที่ใช้ไฟฟ้าและจุดรับไฟฟ้า

  • 2

   SINGLE LINE DIAGRAM

  • 3

   LOAD SCHEDULE และรายการคำนวณทางไฟฟ้า

  • 4

   ตารางกรอกข้อมูลการใช้พื้นที่อาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ - อาคารชุดอยู่อาศัย/สำนักงาน/ร้านค้าหรืออุตสาหกรรม - อาคารชุดอุตสาหกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ขอไฟฟ้าดังกล่าว ประสงค์จะดำเนินการติดตั้งสายภายในหลังเครื่องวัด ฯ แรงสูงเอง โปรดแสดงเอกสารเพิ่ม ดังนี้

  • 1

   ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา รับรองฐานรากของฐานตั้งหม้อแปลง

  • 2

   หนังสือแสดงความจำนงว่าต้องการให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการส่วนใด และผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะดำเนินการเองส่วนใด

  • 3

   ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไป ของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมการติดตั้ง

  • 4

   SPECIFICATION ของหม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

  • 5

   แบบแสดงตำแหน่งและวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ