MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

การขอใช้ไฟฟ้าเครื่องวัดฯ แรงต่ำ ที่มีการดำเนินการสายนอก

14 กุมภาพันธ์ 2555 25086

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข  • 1

   มีการปักเสาแรงต่ำไม่เกิน 4 ต้น และเปลี่ยนหรือพาดสายแรงต่ำเพิ่มระยะทางไม่เกิน 500  เมตร หรือเปลี่ยนหม้อแปลงแต่ไม่มีการเปลี่ยนหรือพาดสายแรงสูงเพิ่ม โดยใช้รถเข้าดำเนินการได้

  • 2

   ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องชำระค่าใช้จ่ายพร้อมหลักประกันในวันยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า

  • 3

   สถานที่ใช้ไฟฟ้านั้นไม่มีหนี้ค่าไฟฟ้า และ/หรือหนี้ค้างชำระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้า

  • 4

   ไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตทางและตำแหน่งเสา

  • 5

   โปรดแสดงใบอนุญาตให้ปักเสาภายใน 5 วันทำการ ภายหลังการชำระค่าใช้จ่ายการไฟฟ้านครหลวง จะติดตั้งเครื่องวัด ฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 11 วันทำการ หลังจากได้รับใบอนุญาตให้ปักเสาแล้ว