MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

การขอใช้ไฟฟ้าเครื่องวัดฯ แรงต่ำขนาดไม่เกิน 50 (150) แอมแปร์ทั้ง 1 เฟส 2 สายและ 3 เฟส 4 สาย

14 กุมภาพันธ์ 2555 114654

กรณีการขอใช้ไฟฟ้าใหม่

ท่านสามารถตรวจสอบว่าสถานที่ขอใช้ไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตหรือสาขาย่อยใด โดยสังเกตจากแผ่นป้ายโลหะเคลือบพื้นสีน้ำเงิน ที่มีตัวอักษรและตัวเลขสีขาวซึ่งติดไว้ประจำเครื่องวัดฯบนเสาไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียง

กรณีขอเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าและบริการอื่น ๆ

สามารถตรวจสอบพื้นที่บริการ  ของการไฟฟ้านครหลวงเขต  หรือสาขาย่อย  จากตัวอักษรหน้าหมายเลขเครื่องวัด ฯ ของท่านที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

  • 1

   มีเสา-สายไฟแรงต่ำผ่าน ไม่มีการปักเสาพาดสายเพิ่มหรือเปลี่ยนหม้อแปลง

  • 2

   ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระค่าใช้จ่ายพร้อมหลักประกันในวันยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า

  • 3

   สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า ไม่มีหนี้ค่าไฟฟ้าและ/หรือหนี้ค้างชำระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้า

  • 4

   การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานที่ใช้ไฟฟ้า ถูกต้อง ตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง