MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข้อมูลด้านเทคนิค

หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop » ข้อมูลด้านเทคนิค
MEA MEA

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลด้านเทคนิค RSS

แนวทางการพิจารณาระดับแรงดันที่สามารถเชื่อมต่อกับระ... 22 ก.ย. 56

แนวทางการพิจารณาระดับแรงดันที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ กฟน. วันที่โพสต์ : 22 ก.ย. 56 | เปิดดู : 6315
จากข้อจำกัดขนาดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ หมายเลข ๖ ส่วนที่ ๒ ซึ่งกำหนดไว้ว่าขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมของ Solar PV Rooftop (หน่วยเป็น kWp) ที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจำหน่ายของ กฟน. ลูกหนึ่ง จะต้องไม่เกิน ๑๕% ของพิกัด ขนาดหม้อแปลงจำหน่าย (หน่วยเป็น kVA)
วันที่โพสต์ : 22 ก.ย. 56 | เปิดดู : 6315 แนวทางการพิจารณาระดับแรงดันที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ กฟน.
จากข้อจำกัดขนาดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ หมายเลข ๖ ส่วนที่ ๒ ซึ่งกำหนดไว้ว่าขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมของ Solar PV Rooftop (หน่วยเป็น kWp) ที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจำหน่ายของ กฟน. ลูกหนึ่ง จะต้องไม่เกิน ๑๕% ของพิกัด ขนาดหม้อแปลงจำหน่าย (หน่วยเป็น kVA)
MEA
  • 1รายการ