เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า < หน้าหลักประเภทที่ บ้านอยู่อาศัย

 

ลักษณะการใช้  สำหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

1.1 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน

อัตรารายเดือน

ค่าพลังงานไฟฟ้า

   

15 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก
(หน่วยที่ 1 
– 15)

หน่วยละ

1.8632 บาท


10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25)

หน่วยละ

2.5026 บาท

10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35)

หน่วยละ

2.7549 บาท

65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100)

หน่วยละ

3.1381 บาท

50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 150)

หน่วยละ

3.2315 บาท

250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400)

หน่วยละ

3.7362 บาท

เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)

หน่วยละ

3.9361 บาท

ค่าบริการ (บาท/เดือน) :

8.19

 

1.2 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน

อัตรารายเดือน

ค่าพลังงานไฟฟ้า

 

150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก
(หน่วยที่ 
1 – 150)

หน่วยละ

2.7628 บาท

250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 )

หน่วยละ

3.7362 บาท

เกินกว่า 400 หน่วย
(หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)

หน่วยละ

3.9361 บาท

ค่าบริการ (บาท/เดือน) :

38.22

 

1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff )

อัตรารายเดือน

 

 

 

ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)

ค่าบริการ (บาท/เดือน)

On Peak

Off Peak

 

1.3.1 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์

4.5827

2.1495

312.24

1.3.2 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์

5.2674

2.1827

38.22

       

On Peak : เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

Off Peak : เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

             : เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ
                                               วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)


หมายเหตุ

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย จะถูกจัดให้อยู่ใน อัตราข้อ 1.1 แต่ถ้ามีการใช้
    พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือนในเดือนถัดไปจะจัดเข้าอยู่ในอัตราข้อ 1.2 และถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่
    เกิน 150 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3เดือนในเดือนถัดไป จะจัดเข้าอยู่ในอัตราข้อ 1.1 ตามเดิม
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ขนาดเกินกว่า 5 แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย จะถูกจัดให้อยู่ในอัตราข้อ 1.2 ตลอด ไป
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกใช้อัตราข้อ 1.3 ได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับการไฟฟ้านครหลวง และชำระค่าเครื่องวัดฯ TOU ก่อนหรือชำระ
    ค่าบริการด้านเครื่องวัดฯ TOU เพิ่มขึ้นจากค่าบริการปกติและหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนสามารถขอเปลี่ยนกลับ
ไปใช้อัตราเดิม
    ได้
4. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้องสามารถเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 6 ได้
5. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าบริการรายเดือน ถึงแม้ไม่มีการใช้ไฟฟ้า
6. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 (ประเภทที่ 1 อัตราข้อ 1.1)  ซึ่งติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า  ขนาดไม่เกิน 5 (15) แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 50
    หน่วยต่อเดือน ได้รับค่าไฟฟ้าฟรีทั้งหมดในเดือนนั้น 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า

1. อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บรายเดือน ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าฐาน และ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
    (Ft)  โดยมี  การเรียกเก็บ  Ft  ทุกเดือน แยกเป็นรายการ  ในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ Ft ที่เรียกเก็บ  จะปรับเปลี่ยน ทุกๆ 4 เดือน โดย
    กำหนดให้ Ft เป็นอัตราคงที่ต่อหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า

 

อัตราค่าไฟฟ้าใหม่นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการดาว์โหลด วันที่ทำรายการ ดาวน์โหลด ดู
1บ้านอยู่อาศัย.pdf 255 KB 25654 12 กรกฎาคม 2555 คลิกเพื่อดาวน์โหลดtest


เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้