MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
 • MEA
งานสนองนโยบายรัฐบาล
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร » งานสนองนโยบายรัฐบาล

งานสนองนโยบายรัฐบาล

ผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงตามนโยบายรัฐบาล

รายงานผลการดำเนินงานการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2557
มาตรา ๘๔ (๑๐) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ จัดทำแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า และการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้ และความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยลดมูลค่าความเสียหายของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม จากไฟฟ้าดับหรือแรงดันไฟฟ้าตก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 10 ปี 2551-2554 (ฉบับปรับปรุง) และแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555-2559 ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนงานหลัก ได้แก่
 1. แผนงานพัฒนาระบบสถานีต้นทางและสถานีย่อย
 2. แผนงานพัฒนาระบบสายส่งพลังไฟฟ้า
 3. แผนงานพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันกลางและต่ำ
 4. แผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก 12 เควี เป็น 24 เควี
 5. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 56) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2256 มีผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้
 1. แผนฯ ฉบับที่ 10 ปี 2551-2554 (ฉบับปรับปรุง) ดำเนินการได้แล้วเสร็จ รวม 2 แผนงาน คือ แผนงานพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันกลางและต่ำ และแผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า จาก 12 เควี เป็น 24 เควี ส่วนแผนงานอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินงานในส่วนที่เหลือ โดยมีผลการดำเนินงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 93.2
 2. แผนฯ ฉบับที่ 11 ปี 2555-2559 อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม 5 แผนงานหลัก โดยมีผลการดำเนินงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 27.21
ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงสามารถขยายการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้อย่างเพียงพอ ทั่วถึง และมีความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,284,472 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.21 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อน (จำนวน 3,127,043 ราย)
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 57) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557 มีผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้
 1. แผนฯ ฉบับที่ 10 ปี 2551-2554 (ฉบับปรับปรุง) ดำเนินการได้แล้วเสร็จ รวม 2 แผนงาน คือ แผนงานพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันกลางและต่ำ และแผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า จาก 12 เควี เป็น 24 เควี ส่วนแผนงานอื่นๆ อยู๋ระหว่างดำเนินงานในส่วนที่เหลือ โดยมีผลการดำเนินงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 96
 2. แผนฯ ฉบับที่ 11 ปี 2555-2559 อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม 5 แผนงานหลัก โดยมีผลการดำเนินงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 30.67
ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงสามารถขยายการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้อย่างเพียงพอ ทั่งถึง และมีความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งิสิ้น 3,403,980 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อน (จำนวน 3,218,227 ราย)
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ มีผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้
 1. แผนฯ ฉบับที่ 10 ปี 2551-2554 (ฉบับปรับปรุง) ดำเนินการได้แล้วเสร็จ รวม 2 แผนงาน คือ แผนงานพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันกลางและต่ำ และแผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า จาก 12 เควี เป็น 24 เควี ส่วนแผนงานอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินงานในส่วนที่เหลือ โดยมีผลการดำเนินงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 96.9
 2. แผนฯ ฉบับที่ 11 ปี 2555-2559 อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม 5 แผนงานหลัก โดยมีผลการดำเนินงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 34.61
ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงสามารถขยายการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้อย่างเพียงพอ ทั่งถึง และมีความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งิสิ้น 3,342,203 ราย เพิ่มขึ้น 103,007 ราย เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อน (จำนวน 3,239,196 ราย) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.18
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 57) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 สิงหาคม 2557
หน่วยงาน : ฝ่ายแผนกลยุทธ์
ผู้รับผิดชอบ : ไพฑูรย์ กุหลาบแก้ว โทร. 02-256-3318
E-mail : paithoon@mea.or.th
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้