MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
แผนงาน CSR
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » กิจกรรมเพื่อสังคม » แผนงาน CSR

แผนงาน CSR

ผลการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ปี 2557

กฟน. ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกาศเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร “มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำด้านระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า และบริการที่เป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

ตลอดระยะกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินกิจการ และการบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ภายใต้การบริหารจัดการองค์กร ที่โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลจนนำไปสู่พันธกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ว่า “พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"โดยมีแผนแม่บทเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2555 - 2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) เป็นแผนกำกับทิศทางและการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟน. สำหรับกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2557 จำแนกเป็น 4 ด้าน และ กิจกรรมด้านความยั่งยืน เป็น 2 ด้าน ดังนี้ด้านสิ่งแวดล้อม

กฟน. มุ่งหวังสร้างจิตสำนึกของคนในองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

งานบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้

การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ประเภทต่าง ๆ สร้างขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ตั้งแต่การจำแนก จัดเก็บ ขนส่ง และกำจัดอย่างถูกวิธี ทบทวนคู่มือการกำจัดขยะพิษ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน นอกจากนี้ ได้จัดแสดงนิทรรศการ “กฟน. รักษ์สิ่งแวดล้อม" ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 2557

งาน กฟน. รักษ์ต้นไม้

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน (Global warming) พนักงานจิตอาสาของ กฟน. และชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ต้นไม้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ป่า 3 ประเภท ได้แก่ ป่าวนเกษตรแบบสวนบ้าน ป่าบึงน้ำจืด และป่าชายเลนของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป โดยต้นกล้าไม้มีอัตราการรอดเฉลี่ยถึง 97% สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึง 16.63 ตัน/ปี

งานป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวง

กฟน. ร่วมกับป้อมพระจุลจอมเกล้า กองทัพเรือ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำนักศึกษาอาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ มาร่วมกันปลูกป่าชายเลนจำนวน 200 ไร่ และจัดทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยนำเสาไฟฟ้าของ กฟน. สวมด้วยยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วปักตามแนวชายฝั่งป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดักตะกอนและสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งระยะทาง 1,300 เมตร นอกจากนี้ ได้ให้การสนับสนุน และบำรุงอาคารศูนย์เปิดโลกป่าชายเลน และสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยมอบเงินสนับสนุนเป็นเงิน 360,000 บาท ซึ่งป่าชายเลน 200 ไร่ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึง 60.16 ตัน/ปี


ด้านชุมชนและสังคม


กฟน.ให้ความสำคัญกับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติโดยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมในโครงการ ดังนี้

งาน Young MEA

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายสำหรับเยาวชน และผู้ปกครอง ผ่านเว็บไซต์ www.youngmea.com เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับสมาชิกอายุระหว่าง 8 - 24 ปี โดยรณรงค์ให้สมาชิกเข้ามาร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และเศรษฐกิจพอเพียง ในรอบปี 2557 กฟน. ได้ผลิตรายการ “ในหลวงในดวงใจ MEA Dee Mission" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 17.45 - 17.55 น. โดยเนื้อหาของรายการเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ ที่สมาชิก Young MEA ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กิจกรรมตามรอยพลังงาน กิจกรรมครอบครัวรุ่นใหม่ฉลาดใช้พลังงาน กิจกรรม Young MEA Dee Project ฉันรักษ์โลก กิจกรรม Young MEA ECO Friendly กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานร่วมกับสถานฑูตสหรัฐอเมริกา

งานสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กฟน. จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย รับฟังและแก้ไขปัญหาสำหรับพื้นที่สาธารณะและสถานที่อยู่อาศัย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องงานบริการ การให้ความรู้และหลักปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การดูแลความเรียบร้อยของสายไฟฟ้า การตัดแต่งต้นไม้ไม่ให้กีดขวางสายไฟฟ้า โดยการไฟฟ้านครหลวงทั้ง 18 เขต ร่วมกับพนักงานจิตอาสาของ กฟน. รวมทั้งจัดสัมมนา “การเสริมสร้างความเข้าใจในงานบริการ" ให้แก่พนักงานตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้าและสัมมนาหัวข้อ “ไฟฟ้าสาธารณะและเทคโนโลยีไฟฟ้าแห่งอนาคต" ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้และความเข้าใจในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าในที่สาธารณะ ระบบงานบริการด้านไฟฟ้า

ด้านอนุรักษ์พลังงาน


กฟน. ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับภารกิจและหน้าที่ขององค์กร โดยกำหนด ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในองค์กร และเผยแพร่สนับสนุนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วม และได้เข้าถึงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนี้

งาน Energy Mind Award

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน กฟน. ได้รับความร่วมมือจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน โดยจัดรางวัล Energy Mind Award เพื่อประเมินสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดการสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ นิทรรศการถาวร และทำการประเมินผลดำเนินการโครงการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับ กฟน. พร้อมจัดพิธีมอบรางวัล รวมทั้งมีการติดตามผล ตลอดจนขยายฐานสมาชิกครอบครัวของเยาวชนไปสู่บุคคลรอบข้าง นอกจากนี้ สถานศึกษาและบุคลากรของโรงเรียนยังมีการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาไปสู่การกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนอีกด้วย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการประเมินนับตั้งแต่ ปี 2550 - 2557 เป็นต้นมา มี 179 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และพบว่าบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีเกณฑ์การเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไปในเชิงบวก มีการรวมกลุ่มจัดตั้งชมรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการที่สถานศึกษาหลายแห่ง อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน มีการสร้างเครือข่ายและเชิญชวนให้สถานศึกษาในเครือสมัครเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนหนึ่ง

งานส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

การประกวดอาคารประหยัดพลังงาน กฟน. ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร" เป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลาจากปี 2555 - 2559 มีการจัดทำเกณฑ์การใช้พลังงานสำหรับอาคารในประเทศไทย หรือ MEA Index (ค่าดัชนีการใช้พลังงานการไฟฟ้านครหลวง) ในปี 2557 ได้เข้าตรวจวัดคุณภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งทำการคำนวณ MEA Index ของอาคารประเภทอาคารโรงแรมและอาคารสำนักงานที่เข้าร่วมโครงการ และประกาศผลอาคารที่ได้รับเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

งานหลังคาผลิตพลังงานสะอาดขนาด 1 MW (1 MW Green Energy Rooftop)

การศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งระบบเซลแสงอาทิตย์ ขนาด 1 เมกะวัตต์ (MW) ในอาคารที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวงเขต เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร และเป็นต้นแบบอาคารที่มีการบริหารจัดการพลังงานแก่หน่วยงานอื่น ๆ โดยสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 270 ตัน/ปี

โครงการ LED Street Light

หลอดแสงสว่างชนิด LED (Light - Emitting Diode) หรือหลอดไฟ ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ สามารถเปล่งแสงได้โดยไม่ต้องมีไส้ สามารถนำมาใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าทั่วไปได้ ซึ่งนอกจาก จะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าแล้ว ยังมีอายุการใช้งานที่มากกว่าด้วย กฟน. ศึกษาวิจัยเรื่องโคมไฟสาธารณะชนิดหลอด LED ที่สามารถใช้ทดแทนโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิดหลอดไส้ ซึ่งนอกจากสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 158 กิโลกรัม/หลอด/ปี เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์แล้ว ยังมีอายุการใช้งาน ที่ยาวนาน ลดปัญหาการซ่อมบำรุงรักษา และสามารถพัฒนาเรื่องการควบคุมความเข้มของแสงในแต่ละสภาพถนนและช่วงเวลาได้อีกด้วย โดยในปี 2557 กฟน. จัดซื้อและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิดหลอด LED 12 ถนนท่องเที่ยวสายหลัก เพื่อแทนโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบเดิม และมีแผนการนำมาทดแทนโคมไฟสาธารณะชนิดเดิมในพื้นที่อื่น ๆ พร้อมกับพัฒนาระบบควบคุมแสงสว่างในปี 2558

งานเปลี่ยนหลอด LED ให้กับประชาชน/ชุมชน

กฟน. ได้ทำการเปลี่ยนโคม LED รวมถึง ได้ติดตั้งโคมไฟฟ้า LED สาธารณะ และปรับปรุงอุปกรณ์และสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ให้แก่ กรมพลาธิการทหารบก ณ สถานตากอากาศบางปู และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ LED ให้แก่ชุมชนในเขตจำหน่าย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จำนวน 150 ดวงโคม สามารถประหยัดพลังงานลงร้อยละ 64 หรือประมาณ 60,900 หน่วยต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 37.5 ตัน/ปี

งานจัดหารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการไฟฟ้าและติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า

กฟน. จัดหารถยนต์ไฟฟ้าพร้อม ติดตั้งสถานีให้บริการชาร์จกระแสไฟฟ้าเพื่อการศึกษาวิจัย และการใช้งานจริง ปัจจุบัน ได้ติดตั้งสถานีให้บริการชาร์จกระแสไฟฟ้ารวม 10 สถานี ณ ที่ทำการการไฟฟ้า- นครหลวงเขต จัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 10 คัน จัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 5 คัน ในปี 2558 ได้วางแผนติดตั้งสถานีให้บริการชาร์จกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมจนครบทุกที่ทำการของ กฟน. พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถนำรถยนต์ไฟฟ้ามาชาร์จพลังงานได้ เพื่อส่งเสริมให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีความแพร่หลายและช่วยลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม สำหรับ ปี 2557 กฟน. สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึง 45 ตัน/ปี

งานระบบบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร (Smart Energy Building)

กฟน. ศึกษาและสำรวจระบบบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารที่ทำการของ กฟน. จำนวน 15 แห่ง ตั้งแต่ ปี 2556 - 2559 เพื่อการปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2557 ออกแบบระบบภายในอาคารการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน จำนวน 4 เขต และพร้อมติดตั้งในปี 2558


ด้านความปลอดภัย


ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม กฟน. ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการร่วมรับผิดชอบดูแลชุมชนและสังคม เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ชาวชุมชนผ่านโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ดังนี้

งานสายดินตู้น้ำดื่ม


กฟน. ร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตจำหน่าย ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสายดินสำหรับตู้น้ำดื่มให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยในปี 2557 ติดตั้งให้โรงเรียนเอกชนเพิ่มเติม 50 แห่ง และบำรุงรักษาให้โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งแล้ว จำนวน 434 โรงเรียน ปัจจุบัน กฟน. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบสายดินตู้น้ำดื่มให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวม 434 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม 436 แห่ง และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เขตจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 100 แห่ง

งานให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชน

กฟน. ห่วงใยถึงความปลอดภัยของประชาชนและตระหนักถึงอันตรายจากไฟฟ้า จึงร่วมกับ กทม. โดยในปี 2557 จัดอบรมแก่ผู้แทนกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าภาคทฤษฎี จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ ชุมชน อบต.ไทรใหญ่ สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตทวีวัฒนา อบต.แพรกษา และภาคปฏิบัติให้แก่ หมู่บ้านในชุมชน อบต.ไทรใหญ่ หมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ เขตบางเขน หมู่บ้านทวีสุข เขตทวีวัฒนา หมู่บ้านลัลลี่วิลล์ อบต.แพรกษา เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งช่วยเหลือตนเองและบุคคลรอบข้างได้เมื่อประสบเหตุการณ์อุทกภัย

ความยั่งยืนขององค์กร


กฟน. ได้จัดทำโครงการ/งาน การพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จำนวน 2 โครงการ/งาน ดังนี้

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนตามแนวทาง

ISO 26000 และ GRI กฟน. มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรตามปัจจัยความยั่งยืนของ กฟน. โดยได้วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำ Roadmap และแนวทางการดำเนินงาน (Initiative) พัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยใช้กรอบอ้างอิงตามแนวทางของ Global Reporting Initiative: GRI ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และครอบคลุมตั้งแต่การพิจารณาความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การระบุถึงบริบทความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การจัดลำดับความสำคัญ ของประเด็นความยั่งยืนที่องค์กรควรดำเนินการตาม GRI มาตรฐาน G4 โดยในปี 2557 ได้จัดทำแผนเสริมสร้างความยั่งยืนตามแนวทาง ISO 26000 และ GRI เป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของ กฟน.

งาน MEA Green DNA

ศึกษาการนำมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 26000 (International Organization for Standardization: ISO) ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้ามาปรับใช้กับกระบวนงานหลักขององค์กร โดยศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกระบวนงานหลักของ กฟน. กับมาตรฐาน ISO 26000 และจัดอบรม/เสวนา ให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนงานหลักของ กฟน. อย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้าง ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งการจัดกิจกรรมและจัดทำระบบข้อมูลจิตอาสา โดยในปี 2557 ได้จัดโครงการประกวด GREEN INNOVATION ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ อุปกรณ์แรงปลด CLAMP STICK เครื่องอัดลมเคลื่อนที่ (Portable Air Compressor) เครื่องปรับองศา พาปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง ทุ่นสัญญาณพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ประเภทปรับปรุงกระบวนงาน ได้แก่ โครงการปรับปรุงกระบวนการขอดับไฟฟ้าเข้าปฏิบัติงาน (Online Work permit Management System : OWMS) ระบบใบสั่งยาอัตโนมัติ ทะเบียนควบคุมการรับ - ส่งงาน Call Center Dissolved Gas Analysis Program ปรับปรุงการรับ - ส่งเอกสาร Switching Order เป็นต้น
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้