MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ปี 2562
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร » ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง » ปี 2562
ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง

ปี 2562

ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวงปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ยุทธศาสตร์ แผน ปฏิบัติ The MetGE สายใต้ดิน Smart Metro Retail E-Service
กราฟความก้าวหน้า

     

ผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีผลประกอบการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าสะสมเท่ากับ 12,979.46 ล้านหน่วย มีรายได้รวม 49,977 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3,552 ล้านบาท ในส่วนของด้านระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า กฟน. ได้ดำเนินการตามแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า โดยมีการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายระบบจำหน่ายให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ เสริมความมั่นคง และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และพัฒนาระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดยสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 รองรับความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand) ในปี 2562 มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand) อยู่ที่ระดับ 9,526 เมกะวัตต์ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีดัชนีความมั่นคงของระบบไฟฟ้า มีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) สะสม เท่ากับ 0.197 ครั้ง/ราย/3 เดือน และระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) สะสม เท่ากับ 3.837 นาที/ราย/3 เดือน


การติดตามผลการดำเนินงาน


กฟน. มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับองค์กร สายงาน หน่วยงาน กอง แผนก/บุคคล โดยมีความถี่ในการติดตาม ดังภาพ

รูปภาพ