MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) » การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

 

การเปิดเผยข้อมูล Open Data Integrity and Transparency : OIT ปี 2562 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน


การบริหารงาน

  • 10

   แผนดำเนินงานประจำปี

  • 11

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

  • 12

   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • 13

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน


การบริหารเงินงบประมาณ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • 25

   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • 26

   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • 27

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • 28

   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การส่งเสริมความโปร่งใส


  • 33

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • 34

   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  • 35

   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  • 36

   การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

  • 37

   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  • 38

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • 39

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต