MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ขอเชื่อมต่อ Solar PV Rooftop (แรงดันต่ำ)
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า » ขอเชื่อมต่อ Solar PV Rooftop (แรงดันต่ำ)
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ขอเชื่อมต่อ Solar PV Rooftop (แรงดันต่ำ)

ขอเชื่อมต่อ Solar PV Rooftop (แรงดันต่ำ)
       
สามารถศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องก่อนยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อได้ดังนี้
              กรณีเชื่อมโยงในระบบ 230/400 โวลต์
        (1) ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟ ้า (หน่วยเป็นกิโลวัตต์) ของผู้เชื่อมต่อทุกราย ทั้งจากผู้ใช้ไฟฟ ้าที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ า ผู้ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก หรืออื่นๆ ที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจําหน่ายลูกเดียวกัน ต้องไม่เกินขีดจํากัดร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงจําหน่าย (หน่วยเป็นกิโลโวลต์-แอมแปร์) 
        (2) ผู้ใช้ไฟฟ ้าที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ ้าจะอนุญาตให้เชื่อมต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ าได้ แม้จะทําให้ปริมาณกําลังผลิตติดตั้งรวมของเครื่องกําเนิดไฟฟ ้าที่เชื่อมต่อในหม้อแปลงจําหน่ายลูกเดียวกันเกินร้อยละ 15 ของพิกัดหม้อแปลงจําหน่าย หากผู้ใช้ไฟฟ้ าที่เดินขนานเครื่องกําเนิดไฟฟ าได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมิให้เกิดการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้ า ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบจากการไฟฟ้ านครหลวงแล้ว


ยื่นคำขอเชื่อมต่อกับโครงข่าย Online "ที่นี้"

 
         เพื่อให้โปรแกรมมีการพัฒนาและปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น จึงขอความกรุณาให้ผู้ที่ยื่นแบบคำขอทำแบบสอบถาม "ที่นี้"

 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า 02 220 5775 หรือ 02 220 5000 ต่อ 4848    


ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
10A4-0870.pdf
ขนาดไฟล์: 546.95 KB
530 6 ก.ค. 60
แบบขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์: 83.43 KB
383 31 ก.ค. 61