MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA
มติ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar สำหรับราชการและสหกรณ์การเกษตร » โครงการระยะที่ 2 (พ.ศ.2560) » มติ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้องกับจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า และมีสิทธิเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารแนบท้ายประกาศข้อ 22.1 : ข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้า ปี 2561
             การไฟฟ้านครหลวง
             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เอกสารแนบท้ายประกาศข้อ 22.2 : แบบคำขอเป็นเจ้าของโครงการ
             แบบ ก. หน่วยงานราชการ
             แบบ ข. สหกรณ์ภาคการเกษตร
เอกสารแนบท้ายประกาศข้อ 22.3 : หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการ
เอกสารแนบท้ายประกาศข้อ 22.4 : แบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
เอกสารแนบท้ายประกาศข้อ 22.5 : หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
เอกสารแนบท้ายประกาศข้อ 22.6 : แบบคำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า
             แบบ ก. หน่วยงานราชการ
             แบบ ข. สหกรณ์ภาคการเกษตร
เอกสารแนบท้ายประกาศข้อ 22.7 : หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า
เอกสารแนบท้ายประกาศข้อ 22.8 : ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
             แบบ ก. ข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง
             แบบ ข. ข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เอกสารแนบท้ายประกาศข้อ 22.9 : ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
แนบท้าย22.3หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์: 35.35 KB
180 2 พ.ค. 60
แนบท้าย22.7หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์: 35.67 KB
184 2 พ.ค. 60
แนบท้าย22.5หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยง.pdf
ขนาดไฟล์: 56.59 KB
179 2 พ.ค. 60
แนบท้าย22.9 ระเบียบกกพ.รับซื้อไฟฟ้าSolarราชการและสหกรณ์.PDF
ขนาดไฟล์: 62.30 KB
152 2 พ.ค. 60
แนบท้าย22.2ก.แบบคำขอเป็นเจ้าของโครงการ-หน่วยงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์: 97.15 KB
204 2 พ.ค. 60
แนบท้าย22.2ข.แบบคำขอเป็นเจ้าของโครงการ-สหกรณ์.pdf
ขนาดไฟล์: 97.68 KB
182 2 พ.ค. 60
แนบท้าย22.4แบบคำขอตรวจจุดเชื่อมโยง.pdf
ขนาดไฟล์: 119.14 KB
195 2 พ.ค. 60
แนบท้าย22.6ก.แบบคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า-หน่วยงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์: 157.72 KB
183 2 พ.ค. 60
แนบท้าย22.6ข.แบบคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า-สหกรณ์.pdf
ขนาดไฟล์: 188.87 KB
205 2 พ.ค. 60
ประกาศกกพ.การจัดหาไฟฟ้าโครงการSolarราชการและสหกรณ์พ.ศ.2560.pdf
ขนาดไฟล์: 525.97 KB
191 2 พ.ค. 60
แนบท้าย22.1ข้อมูลศัยภาพระบบไฟฟ้าปี61-MEA.pdf
ขนาดไฟล์: 1.16 MB
168 2 พ.ค. 60
แนบท้าย22.8ก.ระเบียบกฟน.ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า2558.PDF
ขนาดไฟล์: 1.25 MB
184 2 พ.ค. 60
แนบท้าย22.8ข.ระเบียบกฟภ.ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า2559.pdf
ขนาดไฟล์: 1.98 MB
155 2 พ.ค. 60
แนบท้าย22.1 ข้อมูลศัยภาพระบบไฟฟ้า ปี 61 -PEA.pdf
ขนาดไฟล์: 20.54 MB
167 2 พ.ค. 60
ประกาศสำนักงานกกพ.เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคำร้อง.pdf
ขนาดไฟล์: 1.76 MB
82 9 พ.ย. 60
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้