MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การบริหารความเสี่ยงทุจริต
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » การป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน » การบริหารความเสี่ยงทุจริต

การบริหารความเสี่ยงทุจริต

การบริหารความเสี่ยงและโอกาสการดำเนินธุรกิจ

“การไฟฟ้านครหลวง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ภาวะคุกคามและปัจจัยต่าง ๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งไม่ยอมรับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน”

 

สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization)รูปแบบการดำเนินชีวิตคนเมืองเปลี่ยนไป ที่ต้องการความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้นดังนั้น กฟน. จึงต้องมีการปรับตัวให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์บริการและการปฏิบัติการ

แนวบริหารความเสี่ยง

กฟน. ได้จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management - Integrated Frameworkของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSOERM,หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management - Principles and Guidelines) ของสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 31000:2555)
        คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ตามที่สำนักงานณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกำหนด และ ISO 26000  รวมทั้ง กฟน. ยังมีการจัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 Societal Security-Business Continuity Management System สำหรับเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และฟื้นคืนกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญให้ได้ภายในระยะเวลา อันรวดเร็ว กฟน. ได้ดำเนินตามขั้นตอนของกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงองค์กรอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การระบุ ประเมิน การจัดการและการติดตามความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร สามารถป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ส่งผลให้ องค์กรดำเนินงานได้อย่างมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืน และ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

                 ทั้งนี้ กฟน. มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะผู้บริหารด้านความเสี่ยงและคณะผู้บริหารด้านความเสี่ยงประจำสายงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความครบถ้วนในทุก ๆ กิจกรรมหลัก และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวงอย่างสม่ำเสมอ

การประเมินความเสี่ยง

กฟน. ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวน/ปรับปรุงให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับองค์กร และระดับหน่วยงานรวมทั้งแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนงานอื่น ๆ และเผยแพร่ภายในองค์กร นอกจากนี้ กฟน. ได้ติดตามและทบทวนความเสี่ยงสำคัญขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจำแนกความเสี่ยงเป็น 4 ประเภท

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

    • การทุจริตในองค์กร 

ณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

โดยในปี 2562 ได้มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตและจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
การประเมินความเสี่ยงทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์: 761.87 KB
131 28 มิ.ย. 62
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องรอ้งเรียนการทุจิต ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์: 195.29 KB
92 28 มิ.ย. 62