MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
รายละเอียดโครงการ CPP
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » Demand Response ในรูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) สำหรับเดือนสิงหาคม 2561 » รายละเอียดโครงการ CPP

รายละเอียดโครงการ CPP

โครงการนำร่องการใช้มาตรการ Demand Response ในรูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) สำหรับเดือนสิงหาคม 2561

      ด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 23/2561 (ครั้งที่ 524) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการนำร่องการใช้มาตรการ Demand Response รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) ในเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อพัฒนาการใช้มาตรการ Demand Response (DR) ในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม โดยมีลักษณะเป็นอัตราค่าไฟฟ้าทางเลือกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
      Critical Peak Pricing (CPP) เป็นมาตรการที่สร้างแรงจูงให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของวัน (Critical Peak) โดยใช้กลไกด้านอัตราค่าไฟฟ้าแบบแบ่งแยกตามช่วงเวลา สำหรับโครงการนำร่องครั้งนี้ มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ลดการใช้ไฟ้ฟาช่วง Critical Peak โดยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าช่วง Critical Peak ให้สูงขึ้น และลดอัตราค่าไฟฟ้าช่วง Peak เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ อัตรา TOU ปกติ สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าช่วง Off Peak กำหนดให้มีอัตราเดียวกันระหว่างกรณี CPP และ TOU เพื่อจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง Critical Peak ลง โดยปรับเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาอื่นแทน เนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วง Critical Peak ที่ไม่สามารถลด หรือเปลี่ยนไปใช้ในช่วงเวลาอื่น จะถูกคิดค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงขึ้น
      จะเห็นได้ว่ามาตรการ DR ในรูปแบบ CPP จะมีความแตกต่างไปจากการดำเนินมาตรการฯ ในปีที่ผ่านๆมา โดยรูปแบบของมาตรการ DR ที่ผ่านมาผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเงินชดเชยจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดได้ต่ำกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าฐาน (ฺBaseline)
      สำหรับรายละเอียดของโครงการฯ โดยสังเขป มีดังนี้
          1. เป้าหมายการดำเนินโครงการฯ
                  - เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงดีเซล และน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้า
                  - เพื่อลดกำลังไฟฟ้าทั่วประเทศ 100 เมกะวัตต์ (ทั้งนี้ไม่มีการกำหนดเป้าในการรับสมัคร)
          2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน.
 
                 - ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ หรือ TOU (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 4.2) ที่มีเครื่องวัดฯ แบบ Automatic Meter Reading (AMR)
                  - กรณีผู้สมัครเป็นเครื่องวัดฯ รวม ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับเครื่องวัดฯ รอง กฟน. สงวนสิทธิ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะกรณีที่เครื่องวัดฯ รวม และเครื่องวัดฯ รอง ทั้งหมด เป็นเครื่องวัดฯ แบบ AMR
          3. วันและเวลาดำเนินโครงการฯ
                  รอบการจดหน่วยค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2561 ของแต่ละเครื่องวัดฯ
          4. อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
Blank
แรงดัน
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
ค่าที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างช่วง Critical Peak และ Peak
Critical Peak Peak Off Peak
69 กิโลโวลต์ขึ้นไป
74.14 9.1617  3.2131
2.6107 312.24
12 - 24  กิโลโวลต์ 132.93 9.3424 3.2765 2.6295 312.24
ต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์ 210.00 9.6659 3.3900 2.6627 312.24
             หมายเหตุ: อัตราค่าบริการฯ ข้างต้น ยังไม่รวมค่า Ft ค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์ (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Blankกหฟ
             การแบ่งช่วงเวลาในการคิดค่าพลังงานไฟฟ้า และค่าคาวมต้องการพลังไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้
                   Critical Peak หมายถึง เวลา 13.30 - 15.30 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์
                   Peak            หมายถึง เวลา 09.00 - 13.30 น. และ 15.30 - 22.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์
                   Off Peak       หมายถึง เวลา 22.00 - 09.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์ และ เวลา 00.00 - 24.00 น. ของวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ และวันหยุดราชการตามปกติ
             ทั้งนี้ ค่าไฟฟ้าต่ำสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นับถึงเดือนปัจจุบัน

       

Blankกหฟ5. ช่องทาง (Link) เพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและระบบสมัคร Online (cpp2018.mea.or.th)
                
ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ  กรอกใบสมัคร แนบสำเนาเอกสารประกอบการสมัคร ติดตามสถานะการสมัคร และยกเลิกการขอเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทางระบบ ออนไลน์ โดยเข้าดูผ่านทางเว็ปไซต์ของ กฟน. (www.mea.or.th)
                   >> Tab "เกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า"
                   >> Tab "
Demand Response ในรูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) สำหรับเดือนสิงหาคม 2561"
                   >> Tab "ระบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและระบบสมัคร Online"  หรือเข้าผ่าน Link ต่อไปนี้
cpp2018.mea.or.th
          6. กำหนดการสำคัญของโครงการฯ
              
   -  วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2561    >> ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทำการกรอกใบสมัคร และยื่นสำเนาเอกสารประกอบผ่านระบบ Online (ในข้อ 4) ซึ่งเจ้าหน้าที่ กฟน. จะตรวจสอบเอกสารดังกล่าวเบื้องต้น หากมีข้อแก้ไข เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้สมัครแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ซึ่งผู้สมัครต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และเมื่อเอกสารถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้สมัครทำการจัดส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟ้ฟานครหลวง
                 -  ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 >> เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าใบสมัครและสำเนาเอกสารประกอบซึ่งยื่นผ่านระบบ Online มีความถูกต้อง ให้ทำการจัดส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง โดยสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง และผู้สมัครที่จัดส่งเอกสารฉบับจริงได้ทัันตามกำหนดเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยสมบูรณ์
                 - 
ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 >> ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยสมบูรณ์ หากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ผ่านทางระบบ Online          
           7. รายละเอียดโครงการฯ อื่น

                 
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ตามประกาศ การไฟฟ้านครหลวง ที่ 23/2561 เรื่อง โครงการนำร่องการใช้มาตรการ Demand Response รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) สำหรับเดือนสิงหาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561
โดยท่านสามารเข้าดูได้ตาม Link ต่อไปนี้ www.mea.or.th/upload/download/file_8f2b93a73bb85bc3a178a33829493419.pdf
                  เบอร์โทรศัพท์สำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล กองอัตราค่าไฟฟ้าและพยากรณ์พลังไฟฟ้า ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า 0-2220-5000 ต่อ 4844 หรือ 0-2220-5704