MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
รายละเอียดโครงการ Demand Response
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » Demand Response 1/2560 » รายละเอียดโครงการ Demand Response

รายละเอียดโครงการ Demand Response

กฟน. ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเรื่อง การใช้มาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Emergency Demand Response Program) เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตกในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ ที่มีสถานที่ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
       ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีแนวคิดที่จะนำมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Emergency Demand Response Program : EDRP) มาใช้ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก (การปิดซ่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานา ในสหภาพเมียนมาร์) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้จัดงานสัมมนาในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมเมเปิล ศรีนครินทร์ บางนา 
       ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ ที่มีสถานที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา และหมายเลขเครื่องวัดฯ ได้ที่ นายพีรภัทร อัศวชีพ (peerapat.us@mea.or.th) 0-2220-5704 หรือ 09-4417-2444 ในวันสัมมนาผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการฯ พร้อมทั้งมีการเปิดรับสมัครผู้สนใจยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบได้ในงานสัมมนาด้วย
กฟน. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Emergency Demand Response Program : EDRP) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2560 (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์)

        ด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบการใช้มาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Emergency Demand Response Program : EDRP) เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก (การปิดซ่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานา ในสหภาพเมียนมาร์) เพื่อลด หรือเฉลี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้าระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง และระบบผลิตไฟฟ้ามีความจำเป็นต้องผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง เพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติที่ขาดหายไป พร้อมทั้งมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมมาตรการฯ ที่ลดการใช้ไฟฟ้าได้ โดยกำหนดให้การไฟฟ้านครหลวงทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์มาตรการฯ รับสมัครผู้สนใจลดการใช้ไฟฟ้า ติดตามผลการลดการใช้ไฟฟ้า คำนวณผลการลดความต้องการใช้ไฟฟ้า และค่าตอบแทน ตลอดจนจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ โดยสรุปรายละเอียดสำคัญของมาตรการฯ ตามตารางต่อไปนี้

       รายละเอียดมาตรการฯ

                                                          คำอธิบายโดยสรุป

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณสถานีไฟฟ้าพระนครใต้ เทพารักษ์ ธนบุรีใต้ และบางพลี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ

1. เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 4 (กิจการขนาดใหญ่)

2. มีมิเตอร์ที่สามารถบันทึก Load Profile ได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 31 วัน
    (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 4 ในพื้นที่เป้าหมายสามารถยื่นใบสมัครมาก่อน กฟน. จะทำการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องวัดฯ เพิ่มเติมให้)
3. มีสถานที่ใช้ไฟฟ้า อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาที่ให้สมัครลดการใช้ไฟฟ้า (Event Day)

ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 22.00 น. โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกทางเลือกในการลดการใช้ไฟฟ้าได้ โดยแบ่งเป็น 2 ทางเลือกหลัก ได้แก่

ทางเลือก 1: ลดการใช้ไฟฟ้าตลอดตั้งแต่ 9.00 – 22.00 น. ในแต่ละวัน (สามารถเลือกวันลดการใช้ไฟฟ้าเป็นบางวันได้)

ทางเลือก 2: ลดการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ระยะประมาณ 3 ชั่วโมงต่อช่วง (รูปแบบการแบ่งช่วงเวลาดูเพิ่มเติมในใบสมัคร)

อัตราชดเชย

3 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า (KWh) ที่ลดได้

ระยะเวลาในการคำนวณการใช้ไฟฟ้าฐาน (Baseline)

วันที่ 13 – 17 มี.ค. 60 และวันที่ 20 – 24 มี.ค. 60 โดยคำนวณค่าเฉลี่ยกำลังไฟฟ้าในแต่ละคาบ 15 นาที หรือ Load Profile (KW)

เวลาและสถานที่รับสมัคร

1. รับสมัครที่งานสัมมนา ณ โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 1 มี.ค. 60 เวลา 13.00 – 17.00 น.

2. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มี.ค. 60 (ไม่รวมวันเสาร์ และอาทิตย์) เวลา 8.00 – 15.00 น. ที่ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง อาคาร 6 ชั้น 5 สำนักงานเขตวัดเลียบ

เอกสารประกอบการยื่นสมัคร

1. ใบสมัคร   
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 6 เดือน)      
3. สำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้า

4. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเครื่องวัดฯ หรือเจ้าของกิจการบริษัท หรือ ผู้มีอำนาจทำการนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนบุคคล

ช่องทางการติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

1. เว็ปไซต์ของ กฟน. (www.mea.or.th) หัวข้อหลัก“เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า” หัวข้อย่อย“Demand Response1/2560”

2. สอบถามผู้ประสานงานฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (พีรภัทร) โทร 0-2220-5704 หรือ 09-4417-2444

 


ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
มติคณะกรรมการกำกับกิจารพลังงาน ครั้งที่ 5-2560 (ครั้งที่447) วันที่ 8 ก.พ. 60.pdf
ขนาดไฟล์: 679.39 KB
156 24 ก.พ. 60
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ Demand Response ระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย.60_จัดทำโดยสำนักงาน กกพ..pdf
ขนาดไฟล์: 923.51 KB
159 24 ก.พ. 60
ใบสมัครมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ของ กฟน. .pdf
ขนาดไฟล์: 122.01 KB
117 24 ก.พ. 60
เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Emergency Demand Response Program-EDRP)_จัดทำโ
ขนาดไฟล์: 107.73 KB
145 24 ก.พ. 60
กำหนดการงานสัมมนาวันที่ 1 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเมเปิล บางนา.pdf
ขนาดไฟล์: 138.23 KB
145 24 ก.พ. 60
คำแนะนำการกรอกใบสมัครและการเตรียมเอกสารประกอบ.pdf
ขนาดไฟล์: 931.96 KB
130 28 ก.พ. 60
ประกาศกฟน.เรื่องการรับสมัครผู้เข้าร่วมมาตรการEDRP1-60.pdf
ขนาดไฟล์: 108.10 KB
153 1 มี.ค. 60
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้