MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ข้อกำหนดระบบจำหน่าย
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 » ข้อกำหนดระบบจำหน่าย
การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559

ข้อกำหนดระบบจำหน่าย

 ข้อกำหนดระบบจำหน่ายของ กฟน. อ้างอิงจาก ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 มีดังนี้
      1. ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วย ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558
      2. ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วย ข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558
      3. ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วย ข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่น พ.ศ.2558
      4. รายชื่อเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
PQ Meter.pdf
ขนาดไฟล์: 164.99 KB
19 23 มี.ค. 62