MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นแบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 » เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นแบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นแบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

 เอกสารประกอบ การยื่นแบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า มีดังนี้

1) แบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

3) เอกสารของผู้มีอำนาจลงนาม บุคคล / นิติบุคคล ที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง

          - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          - สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

         - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจดำเนินการ) พร้อมทั้งแบบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

4) เอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓ ก. ฯลฯ ที่มีขนาดและความเหมาะสมสำหรับการตั้งโครงการ พร้อมระวางที่ดิน (ถ้ามี)

5) แผนที่การเดินทางไปยังสถานที่ที่จะตั้งโรงไฟฟ้าอย่างละเอียด พร้อมทั้งระบุพิกัด GPS ของสถานที่ที่จะตั้งโรงไฟฟ้า

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
แบบคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงและสถานที่ยื่นคำขอ_MEA.PDF
ขนาดไฟล์: 171.32 KB
236 22 ธ.ค. 59
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้