MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
มติ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 » มติ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. ๒๕๕๙


เอกสารแนบท้ายประกาศข้อ
11

11.1 แบบคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า

11.2 หนังสือมอบอำนาจ

11.3 แบบบัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า

11.4 แบบหนังสือค้ำประกันการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า

11.5 หลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)

11.6 บัญชีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และข้อมูลศักยภาพระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการในระยะแรก (Quick Win Projects) ที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร

11.7 แบบรับรองตนเองถึงที่ตั้งโครงการต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา

11.8 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ. ๒๕๕๘

11.9 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วย ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

11.10 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙

11.11 หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. ๒๕๕๙.
ขนาดไฟล์: 570.62 KB
89 22 ธ.ค. 59
11.1แบบคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า_ขยะชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์: 1.51 MB
91 22 ธ.ค. 59
11.2หนังสือมอบอำนาจ_ขยะชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์: 34.73 KB
95 22 ธ.ค. 59
11.3แบบบัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง_ขยะชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์: 1.89 MB
95 22 ธ.ค. 59
11.4แบบหนังสือค้ำประกันการยื่นคำร้อง_ขยะชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์: 41.46 KB
89 22 ธ.ค. 59
11.5หลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าขยะชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์: 496.96 KB
94 22 ธ.ค. 59
11.6บัญชีโครงการและศักยภาพระบบไฟฟ้า_ขยะชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์: 365.21 KB
96 22 ธ.ค. 59
11.7แบบรับรองที่ตั้งโครงการในเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา.pdf
ขนาดไฟล์: 417.71 KB
99 22 ธ.ค. 59
11.8ระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบFiT.pdf
ขนาดไฟล์: 295.84 KB
84 22 ธ.ค. 59
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้