MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
มติ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ.2559 » มติ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง
โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ.2559

มติ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ

   1.แบบคำขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าโครงการนำร่อง (Pilot Project) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร) ของการไฟฟ้านครหลวง    
   2.ข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง
   
   3.สถานที่ยื่นแบบคำขอ
   
   4.แบบสัญญาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
   
   5.ข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop)
   
   6.แบบสอบถาม : การวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี
         6.1
แบบสอบถามสำหรับประเภทบ้านอยู่อาศัย
         6.2
แบบสอบถามสำหรับประเภทอาคาร

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศเรื่องโครงการนำร่อง(Pilot Project)การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเสรีและเอกสารแนบท้ายประกาศ
ขนาดไฟล์: 459.45 KB
989 18 ส.ค. 59
เอกสารแนบท้าย 1_แบบคำขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าโครงการนำร่อง.pdf
ขนาดไฟล์: 235.67 KB
546 18 ส.ค. 59
เอกสารแนบท้าย 2_ข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่าย.pdf
ขนาดไฟล์: 1.17 MB
594 18 ส.ค. 59
เอกสารแนบท้าย 3_สถานที่ยื่นแบบคำขอ.pdf
ขนาดไฟล์: 158.50 KB
485 18 ส.ค. 59
เอกสารแนบท้าย 4_แบบสัญญาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์: 292.28 KB
510 18 ส.ค. 59
เอกสารแนบท้าย 5_ข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลัง
ขนาดไฟล์: 369.18 KB
568 18 ส.ค. 59
เอกสารแนบท้าย 6.1_แบบสอบถามสำหรับประเภทบ้านอยู่อาศัย.pdf
ขนาดไฟล์: 189.92 KB
490 18 ส.ค. 59
เอกสารแนบท้าย 6.2_แบบสอบถามสำหรับประเภทอาคาร.pdf
ขนาดไฟล์: 191.29 KB
514 18 ส.ค. 59