MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นแบบคำขอ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop เฟส 2 บ้านอยู่อาศัย » เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นแบบคำขอ
การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop เฟส 2 บ้านอยู่อาศัย

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นแบบคำขอ

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นแบบคำขอ จำนวน 1 ชุด ดังนี้

  • 1

   แบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้า และเอกสารแนบท้ายแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้า (ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒)

  • 2

   แบบฟอร์ม เอกสารประกอบการพิจารณา (checklist)

ตัวอย่าง

  • 1

   แบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้า กรณี บุคคลธรรมดา

  • 2

   แบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้า กรณี นิติบุคคล

  • 3

   แบบฟอร์ม เอกสารประกอบการพิจารณา (checklist) กรณี บุคคลธรรมดา

  • 4

   แบบฟอร์ม เอกสารประกอบการพิจารณา (checklist) กรณี นิติบุคคล
ผู้ประสงค์ขายไฟฟ้าสามารถยื่นแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้า และเอกสารหลักฐานได้ที่ การไฟฟ้านครหลวงเขต ตามพื้นที่ของอาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่รับซื้อได้เต็มตามเป้าหมาย ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.30 น.