MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
 • MEA
คุณสมบัติที่ต้องตรวจสอบก่อนการยื่นแบบคำขอ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop เฟส 2 บ้านอยู่อาศัย » คุณสมบัติที่ต้องตรวจสอบก่อนการยื่นแบบคำขอ

คุณสมบัติที่ต้องตรวจสอบก่อนการยื่นแบบคำขอ

คุณสมบัติที่ต้องตรวจสอบก่อนการยื่นแบบคำขอ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ข้อ ๔ ผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

  • 1

   เป็นเจ้าของอาคาร หรือได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสัญญาเช่า ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าจะต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาประเภทบ้านอยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาลในรูปแบบอื่นๆ โดยอาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) ต้องมีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (Meter) ที่มีการซื้อไฟฟ้าอยู่แล้ว หรือเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๑ ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ่งอาคารดังกล่าวจะต้องไม่เป็นของหน่วยงานตาม (๒)

   กรณีที่ผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้าเป็นนิติบุคคล จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

  • 2

   ไม่เป็นกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ


เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้