MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
หน้าหลัก » ประกวดราคา » การจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ » โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
การจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

การจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ


การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขอแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ของ กฟน. ทราบว่า ตามที่ กฟน. มีวิธีการชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการโดยจ่ายเป็นเช็คนั้น ปัจจุบัน กฟน. ได้เพิ่มวิธีการจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ กฟน. ในขั้นตอนการจัดทำสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะเป็นธนาคารผู้ให้บริการโอนเงินค่าสินค้าหรือบริการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทางไปรษณีย์หลังจากที่ได้ดำเนินการโอนเงินแล้ว

  •   ขั้นตอนการจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

  •   อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

  •   แบบฟอร์ม“หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง" (สำหรับใช้ในการโอนเงินค่าสินค้า/บริการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง)

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้