MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
เอกสารประกอบสำหรับการวางบิล
จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกอบสำหรับการวางบิล

รายละเอียดเอกสารประกอบการวางบิล

  • 1

   ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ โดยใบแจ้งหนี้ต้องมีรายละเอียดส่วนสำคัญ ดังนี้

   •   มีชื่อและที่อยู่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า (โดยชื่อที่อยู่ต้องตรงตามชื่อที่อยู่ ที่ระบุในสัญญาซื้อขาย/จ้าง/เช่า หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า)

   •   มีชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง/ผู้เช่า (โดยต้องระบุที่อยู่ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง/ผู้เช่า เป็น 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330)

   •   มีเลขที่ และวันที่ออกใบแจ้งหนี้ (วันที่ออกใบแจ้งหนี้ต้องเป็นวันเดียวกับวันที่ส่งของ หรือหลังวันที่ส่งของจะระบุก่อนวันที่ส่งของไม่ได้)

   •   ระบุเลขที่สัญญาหรือ เลขที่ใบสั่งซื้อ ของผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง/ผู้เช่า

   •   ต้องระบุจำนวนเงินในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นตัวเลข และตัวอักษรในวงเล็บ

   •   ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจ และประทับตรายางของบริษัท/ห้าง

  • 2

   ต้นฉบับใบส่งของ โดยใบส่งของต้องมีรายละเอียดส่วนสำคัญดังนี้

   •   มีเลขที่และวันที่ใบส่งของ (ใบส่งของสามารถระบุวันที่ก่อนวันที่ส่งของ หรือวันเดียวกับวันที่ส่งของ แต่จะระบุหลังวันที่ผู้ซื้อรับของไม่ได้)

   •   มีชื่อรายการสินค้า ปริมาณสินค้า ราคาต่อหน่วย ราคารวมก่อน VAT จำนวน VAT และจำนวนเงินรวม VAT

   •   ต้องมีลายเซ็น พร้อมวันที่รับของ ของผู้รับของ หรือของเจ้าหน้าที่คลังพัสดุ กรณีส่งของผ่านคลังพัสดุ

   •   ต้องมีตรายางสงวนสิทธิการปรับ และลงนามสงวนสิทธิการปรับโดยหัวหน้าหรือรองหัวหน้าคลังพัสดุ พร้อมลงวันที่สงวนสิทธิการปรับ (วันที่สงวนสิทธิการปรับต้องเป็นวันเดียวกับวันที่รับของ หากมีการส่งของหลายครั้ง ให้ลงวันที่ส่งของวันแรกเป็นวันที่สงวนสิทธิการปรับ)

   ***หมายเหตุ กรณีใบส่งของเป็นใบเดียวกับใบกำกับภาษี คลังพัสดุจะเป็นผู้ส่งใบส่งของมาให้ส่วนงานรับวางบิลภายหลัง ***

  • 3

   ต้นฉบับใบกำกับภาษี โดยใบกำกับภาษีต้องมีรายละเอียดส่วนสำคัญดังนี้

   •   มีชื่อที่อยู่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า และมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (โดยชื่อที่อยู่ต้องตรงตามที่อยู่ที่ระบุ ในสัญญาซื้อขาย/จ้าง/เช่า หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า)

   •   มีชื่อที่อยู่ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง/ผู้เช่า (โดยต้องระบุที่อยู่ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง/ผู้เช่า เป็น 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330)

   •   มีเลขที่ และวันที่ออกใบกำกับภาษี (วันที่ออกใบกำกับภาษีต้องเป็นวันเดียวกับวันที่ส่งของ จะระบุก่อนวันที่ส่งของหรือหลังวันที่ส่งของไม่ได้)

   •   มีชื่อรายการสินค้า ปริมาณสินค้า ราคาต่อหน่วย ราคารวมก่อน VAT จำนวน VAT และจำนวนเงินรวม VAT พร้อมจำนวนเงินรวม VAT เป็นอักษรในวงเล็บ

   •   กรณีใบกำกับภาษีมีมากกว่า 1 หน้า จะต้องระบุชื่อที่อยู่ตามข้อ 3.1 และ 3.2 และเลขที่หน้า ในใบกำกับภาษี ทุกแผ่น

   •   ถ้าใบกำกับภาษีเป็นใบเดียวกับใบแจ้งหนี้ จะต้องประทับตรายางบริษัท/ห้าง ในใบกำกับภาษีด้วย

   ***หมายเหตุ
   •   ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า นำใบกำกับภาษี ชนิดภาษีต้องห้ามมาให้ในวันวางบิล ส่วนใบกำกับ ภาษีชนิดเรียกคืนภาษีได้ คลังพัสดุจะส่งตามมาให้ส่วนงานรับวางบิลภายหลัง

   •   กรณีงานจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำใบกำกับภาษีไปให้ในวันรับเช็คได้

  • 4

   เอกสารประกอบการนำเข้า (ถ้ามี)

   •   BILL OF LADING หรือ

   •   AIRWAY BILL

   •   หนังสือชี้แจงว่าสินค้าที่ส่งมอบ เป็นสินค้าที่ซื้อมาจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ (พร้อมแนบ Invoice ของตัวแทนจำหน่ายด้วย)

  • 5

   หนังสือได้รับสิทธิ BOI (สิทธิได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%) (ฉบับยังไม่หมดอายุ) (ถ้ามี)

  • 6

   ควรนำตรายางบริษัท/ห้าง มาด้วยทุกครั้งในวันวางบิล  ติดต่อวางบิลได้ที่ งานตรวจสอบใบสำคัญ แผนกบริหารทั่วไป ฝ่ายจัดหา

  อาคาร 6 ชั้น 4 การไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ ตั้งแต่วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 07.30 - 15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-220-5842, 02-220-5939 หรือ 02-225-0112 ต่อ 4314