MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
 • MEA
การรับเงินค่าซื้อไฟฟ้า
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop » การรับเงินค่าซื้อไฟฟ้า

การรับเงินค่าซื้อไฟฟ้า

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)ผู้ผลิตไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สามารถขอรับเงินค่าซื้อไฟฟ้าได้ ๓ วิธี คือ

  • 1

   การรับเป็นเงินสด

  • 2

   การรับเช็ค

  • 2

   การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

  การรับเงินสด การรับเงินเป็นเช็ค การรับเงินผ่านบัญชีเงินฝาก
วงเงินและสถานที่รับ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท (รวม Vat) รับเงินที่ ฟข.
 1. วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท (รวม Vat) รับเช็คที่ ฟข.
 2. วงเงินเกิน 1 ล้านบาท (รวม Vat) รับเช็คที่ธนาคารที่ กฟน. กำหนด
วงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท (รวม Vat) รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
เอกสารประกอบการรับเงิน เมื่อผู้ผลิตไฟฟ้าได้รับใบแจ้งค่าซื้อไฟฟ้าจาก กฟน. แล้วให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเตรียมเอกสารประกอบการรับเงิน ดังนี้
 1. ใบแจ้งการรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟน.
 2. ใบเสร็จรับเงิน
 3. หนังสือขอรับเงินค่าขายไฟฟ้า
 4. ใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
 5. กรณีรับเงินสด/เช็ค หากจะมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมารับแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งเอกสารของผู้มอบและผู้รับมอบ
การจัดส่งเอกสารประกอบการรับเงิน ผู้ผลิตไฟฟ้า/ผู้รับมอบอำนาจ นำเอกสารประกอบการรับเงินมายื่นที่ ฟข. เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับเงินสด/เช็ค ในวันที่มายื่นเอกสาร ผู้ผลิตไฟฟ้าส่งเอกสารประกอบการรับเงินทางไปรษณีย์ หรือมายื่นด้วยตนเองที่ ฟข. เป็นรายเดือน
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้