MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
คณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » ระบบธรรมาภิบาลของ กฟน. » คณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง

คณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง

ประธานกรรมการ

นาย ชัยยงค์ พัวพงศกร

ผู้ว่าการ (ประธานกรรมการ)

รองผู้ว่าการ (กรรมการ)นาย สารนิต อังศุสิงห์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบสื่อสารนาง ชุลี ศุภวรรธนะกุล

การเงินนาย พงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ

ปฏิบัติการนาง มาริสา วงศ์ถิรวิทย์

แผนและพัฒนาองค์กรนาย สมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์

บริหารองค์กรนาย รุจ เหราบัตย์

ธุรกิจและบริการนาย วรรณ มหาเมฆี

บริหารระบบจำหน่ายนาย กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์

วิชาการและบริหารพัสดุนาง เรวดี สิทธินุ่น

กิจการองค์กรและสังคม

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (กรรมการ)นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร

บริหารองค์กรนาย วจี พิทักษ์ปรัชญากุล

บริการระบบจำหน่ายนาง ยศธร ชินรุ่งเรือง

กิจการองค์กรและสังคมนาย ธานี ปาริชาติอินทราณี

ธุรกิจและบริการนาย นิพนธ์ จิรทวีวุฒิ

วิชาการและบริหารพัสดุนาย วีรพันธุ์ รุ่งพันธุ์

ปฏิบัติการนาย ธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข

บริการระบบจำหน่ายน.ส. เนตรนารา อุ่นใจ

แผนและพัฒนาองค์กรนาาย สมบูรณ์ สมดุลยกนก

บริการระบบจำหน่ายนาย วีรวัจน์ บัวทอง

วิชาการและบริหารพัสดุ
นาย วันชัย เจียรวัฒนาวิทย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบสื่อสารนาย เทพศักดิ์ ฐิตะรักษา

ปฏิบัติการ
สิบเอก ประสงค์ คุ้มประดิษฐ์

บริการระบบจำหน่ายนางเทียมจันทร์ ศรีคำ

การเงิน

 น.ส.ผ่องพรรณ กัลลประวิทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม
และสิ่งแวดล้อม
(เลขานุการ)น.ส.ชลิตา ณรงค์ชัยกุบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้